הסבר אודות קבלת היתר בנייה

מידע זה מיועד למבקש לבנות כמו גם לאדריכל ולמהנדס הנוטלים חלק בתהליך רישוי הבנייה, במטרה להקל עליהם ולקצר את התהליך כולו.

הליך הוצאת היתר הנו מורכב ובעל היבטים תכנוניים וחוקיים רבים. על כן, מוטל על עורך הבקשה ללוות אותה עד לקבלת היתר הבנייה.

על מנת לאפשר לעובדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לשרת את הפונים אליה ביעילות מתבקשים הפונים לפנות אך ורק במועדי קבלת קהל.

מידע זה אינו מחליף את הכתוב בחוק התכנון והבנייה – תשכ"ה 1965 – ונוסח החוק המלא הינו המחייב בכל מקרה.

הודעה בדבר החזר פיקדונות:

1. כל מי שהגיש בקשה להיתר ושילם פיקדון ובקשתו נדחתה באופן סופי , זכאי לקבל את הפיקדון. על מנת לקבל את הפיקדון יש להגיע למשרדי הועדה בזמני קבלת הקהל.

2. ככל שהבקשה נדחתה בשל אי מילוי תנאים והמבקש החליט לזנוח את הבקשה ולא להגיש אותה בשנית מוזמן להגיע לועדה ולקבל תשלום ,מאידך אם בכוונתו להגיש את אותה התוכנית בשנית , יידע על כך את הועדה ולא תגבה ממנו פקדון נוסף.

הועדה תבדוק בעצמה את מצב הבקשות וככל שימצא כי התושב זכאי להחזר כאמור תפנה אליו הועדה.

 

רשות רישוי

במידה והבקשה תואמת את הוראות חוק התכנון והבניה ותוכניות המתאר והמפורטות שחלות על המקום. ואיננה כוללת כל סטייה, הקלה או שימוש חורג. תובא הבקשה לדון לאישור בפני רשות הרישוי המקומית – ועדה בהשתתפות י"ר הועדה לתכנון ובניה ומהנדס העיר.

 

דיון בועדת המשנה לתכנון ולבנייה

בכל מקרה שהבקשה אינה תואמת במלואה את דרישות החוק והתקנות. או דרישות והוראות תכניות מתאר מפורטות שחלות על המקום. תובא הבקשה לדיון בפני וועדת המשנה לתכנון ובנייה. במידה ואינה מהווה סטיה ניכרת.

 

דחיית הבקשה להיתר ע"י הוועדה

במידה ודחתה הוועדה המקומית את הבקשה להיתר בנייה, רשאי כל צד הרואה עצמו נפגע ע"י הדחייה. לערער בפני וועדת ערר המחוזית לתכנון ובנייה  תוך 30 יום מיום שנודע לו על דחיית הבקשה.

 

בקשה למתן הקלה או שימוש חורג

הוועדה המקומית רשאית לאשר במקרים מסוימים, שהוגדרו בתקנות סטייה מהוראות תוכנית הקלה ו/או שימוש חורג. מומלץ להתייעץ עם עובדי הוועדה באילו מקרים ניתן לקבל הקלה, יש לציין שבקשה להקלה ו/או שימוש חורג כרוכה  בפרוצדורה ארוכה ובעלות כספית ומומלץ לשקול כדאיות הגשת בקשה להקלה כנגד כדאיות הגשה רגילה להיתר.

 

הנחיות לפרסום בקשה להקלה או שימוש חורג

לאחר בדיקת הבקשה להיתר ע"י בודק רישוי, מהנדס הועדה יחליט האם למסור למבקש את הנוסח לפרסום או הביא את הנושא לדיון עקרוני בוועדה בטרם פרסום.

את המודעה יש לפרסם ב-3 עיתונים.

 • שני עיתונים יומיים נפוצים.
 • עיתון מקומי המופיע לפחות אחת לשבוע.

הפרסום יהיה על חשבון המבקש ועל אחריותו.

 • העתק מהודעת הפרסום יש לתלות בחזית המבנה / המגרש במקום בולט ל- 14 יום.

המבקש ישלח הודעה לגבי ההקלה / שימוש חורג לכל השכנים הגובלים במגרשו ולכל  שכן אחר שלפי דעתה של הוועדה המקומית עלול להיפגע מאישור הבקשה. ההודעה תשלח בדואר רשום ועל חשבון המבקש. הוכחת שליחת ההודעות תועבר לוועדה לבדיקה. במקרים מסוימים הוועדה תיקח על עצמה למסור את ההודעות על חשבון המבקש.
במידה ותוגשנה התנגדות הן תצורפנה לדיון בוועדה המקומית.
המבקש או המתנגד רשאים יהיו לערער בפני וועדת ערר על החלטות הוועדה המקומית תוך 30 יום מיום קבלת החלטת הוועדה המקומית.
במקרה של הגשת ערר יועכב הטיפול בתיק עד לקבלת החלטת הערר.

 

תשלום אגרות

עם הגשת הבקשה להיתר וקליטתה יידרש המבקש לשלם מקדמה (אגרת פקדון) בשיעור של 20% מהאגרה הכוללת שנקבעו לכך בחוק. בטרם קבלת ההיתר ולאחר מילוי כל התנאים שנקבעו בהחלטות הועדה יידרש המבקש לשלם את אגרת הבנייה והיטלי ההשבחה המוטלים מכוח חוק התכנון הבנייה וכן אגרות פיתוח והיטלים עירוניים המוטלים מכוח חוקי עזר עירוניים.    

 

תנאים נדרשים להיתר

תנאים נדרשים להיתר על פי סוגים

עיריית דימונה פועלת לשיפור השירות ומשקיעה מאמצים רבים לייעול הטיפול במגוון תחומים.
אחד הנושאים המרכזיים הינו הליך רישוי הבנייה הכרוך במידה בשלוש קבוצות תנאים בדרך לקבלת היתר בנייה.

בכדי להקל על התהליך, ריכזנו בחוברת שלפניכם את התנאים שנדרשים לשם פתיחת תיק בקשה, שיבוץ בקשה לדיון בוועדה וקבלת ההיתר המיוחל. לנוחיותכם, מוצגים התנאים על פי סוגי הבקשה.

 • ייתכן ויחולו שינויים (תוספות / הפחתות) על פי העניין בבקשות ייחודיות, על פי שיקול דעתה של מחלקת רישוי.
 1. הקמת בניין חדש       
 2. תוספת/הרחבה לבניין קיים (ללא תוספת יח"ד)   
 3. תוספת בנייה עפ"י תמ"א 38 – חיזוק מבנים לרעידת אדמה  
 4. שימוש חורג       
 5. חידוש היתר בנייה      
 6. בניית בריכה פרטית      
 7. תוספת ממ"ד