הליך חילופי דיירים בנכס מגורים (שכירות)

בהתאם לסעיפים 325-326 לפקודת העיריות (נוסח חדש) חובה למסור לעירייה הודעה בכתב על כל שינוי של מחזיק בנכס, וכל זמן שלא נמסרה הודעה כאמור, יהיה המחזיק הרשום בספרי העירייה חב בארנונה בגין הנכס, וזאת אף אם חדל מלהחזיק בנכס בפועל.

 

כניסה לנכס

  • משכיר או שוכר נכס לתקופה של 12 חודש או יותר, חייב למסור לעירייה הודעה בכתב בצירוף המסמכים המפורטים מטה. ההודעה והמסמכים ימסרו ידנית לאחראיות האזור באגף ההכנסות בעיריית דימונה.
  • השוכר ירשם כמחזיק בספרי העירייה החל מיום קבלת ההודעה בעירייה ובלבד שתקופת השכירות הינה ל- 12 חודשים ומעלה.

 

מסמכים שיש לצרף בעת הגשת ההודעה:

  • העתק חוזה שכירות לתקופה של 12 חודש ומעלה, כשהוא חתום הן ע"י בעל הנכס כפי שרשום בספרי העירייה, והן ע"י השוכרים. יצויין כי מניין 12 החודשים מתחיל ממועד מסירת ההודעה ואילך, ולא ניתן להגיש חוזה שכירות בנכס בדיעבד.
  • פרטים אישיים , כתובת, מס' נייד, הן של המשכיר והן של השוכר.
  • צילום תעודות הזהות של השוכר והמשכיר.
  • תשלומי הארנונה, עד למועד מסירת ההודעה יחולו על המשכיר / בעל הנכס / המחזיק הרשום בנכס לפני מתן ההודעה, וייגבו מהם בעת מעמד חילופי הדיירים.
  • במכירת נכס חובה להביא חוזה נסח טאבו וייפוי כוח לביצוע המכירה. 

 

 עזיבת הנכס

  • תום תקופת החזקה בנכס קיימת חובה למסור לעירייה הודעה בכתב על עזיבת הנכס ולשלם את תשלומי הארנונה, וכל תשלום חובה עירוני אחר הרובץ על הנכס עד למועד מסירת ההודעה.
  • בדיקת חובות הארנונה, וכל תשלום חובה עירוני אחר, תיעשה ע"י הפקידים בדלפקי השירות מול הגורמים הרלוונטים בעירייה לצורך אישור / חתימה על היעדר חובות, כגון: המחאות חוזרות, אגרת חינוך וכיו"ב.
  • ממועד קבלת ההודעה בעירייה ואילך, ייגרע שמו ל המחזיק/השוכר שחדל מלהחזיק בנכס, ולא יחוייב עוד בשיעורי הארנונה.
לפרטים נוספים:
אתי איפרגן
מזכירות אגף
08-6563114

נספחים:

הצהרה בדבר מסירת וקבלת חזקה בנכס