הנחיות מיוחדות של רשות הרישוי:

רשות הרישוי והוועדה המקומית לתכנון  ובנייה  התקינו  הנחיות ומסמכי מדניות לעסקים, המגבילים את האפשרות להקמת עסקים מסוימים במקומות מסוימים ותפקידם להסדיר את פעילות העסקים בעיר.

מידע זה ניתן לקבל במחלקת תברואה ורישוי או באתר האינטרנט של דימונה.

הנחיות נוגעות לתחומי פעילות האלה:

• הגבלה על שעות פעילות של בתי אוכל ועסקים של עינוג ציבורי.

• איסור רוכלות.

• איסור פתיחת עסקי עישון נרגילה בכל רחבי העיר.

נושאים נוספים החייבים ברישיון עסק ובהיתר:

• הוצאת שולחנות וכיסאות מחוץ לשטח בית האוכל אל השטח הציבורי טעונה היתר.

הקמת פרגוד (סגירת חורף) מעל שטח הישיבה שמוץ לכותלי העסק חייבת היתר.

• שלטי פרסום.

• מופעים חד פעמיים וזמניים, לונה פארק , קרקס,  דוכני החתמה, ק דום רעיון וטיפול בנושאים חברתיים, מכונות אוטומטיות לממכר משקה , מזון, סיגריות  וכו' המוצבות  בשטחים  הפתוחים למעבר הציבור חייבים בהיתר.

זהירות: לעסקים של בילוי לילי שעות הפעילות הן שאלת קיום, ולכן חשוב מאד לבדוק במחלקת רישוי עסקים, אם העסק המבוקש נמצא באזור שמותרת בו פעילות לילית לאחר חצות.

היתר להצבת שולחנות וכיסאות:

חוק העזר לדימונה (שימור רחובות) מאפשר לרשות הרישוי לתת היתר להציב שולחנות וכיסאות ב"רחוב", כהגדרתו בחוק העזר, לשימושו של בית אוכל בלבד.

האישור להצבת השולחנות והכיסאות יינתן רק לאחר קבלת בקשה מנומקת כולל תכנית ההצבה. הצבת השולחנות תחויב באגרה בהתאם למדידה בפועל שתבוצע על ידי נציגי מחלקת הגביה על בסיס קרקע תפוסה.

היתר זה ניתן רק לעסק בעל רישיון עסק תקף.

במקרים  מיוחדים,  על פי שיקול  מנהל  הפיקוח,  יינתן  היתר להצבת שולחנות וכיסאות גם לעסק שנמצא בהליך רישוי תקין, ובקשתו לרישיון לא סורבה.

לא יינתן היתר לעסק הגורם מטרדים, לעסק שבקשתו לרישיון סורבה או לעסק שניתן לו צו סגירה שנכנס לתוקפו.

לקבלת ההיתר צריך להגיש בקשה להיתר להצבת שולחנות וכיסאות. הבקשה תכלול טופס בקשה ותרשים של שטח ההיתר לרבות השטח של המדרכה, ועליו יסומנו כל המכשולים שבמדרכה.  

זהירות: יש לעיין בחוקי העזר של הרשות המתירים או אוסרים על פעילות עסקית מודעות ושלטים, פתיחת בתי עסק וסגירתם, ניקוי מדרכות, מפגעי תברואה, שמירת הניקיון ואיסור עישון, שימור רחובות, רוכלים, פיקוח על מכירת בשר.

שילוט בעסקים:

שילוט בעסקים טעון היתר ותשלום אגרה על פי חוק העזר לדימונה. השלטים חייבים להיות בשפה העברית במחצית, לפחות, מהשטח

המוקצה בשלט לכתוב.

להגשת בקשה לשילוט ולקבלת הנחיות מפורטות ניתן להוריד את טופס הבקשה מהאתר הרשותי או לחילופין לפנות למחלקת תברואה ורישוי.

פיקוח על עסקים:

רישוי עסקים מופקד על אכיפת חוק רישוי עסקים, בעל  עסק, הפועל ללא רישיון יוגש כתב אישום.

משהוגשה הבקשה לרישיון, יוצג האישור על הגשת הבקשה לבעל העסק תינתן ארכה של מספר ימים בודדים לשם השלמת הליך הרישוי.

באם בתקופת הארכה יימסר לעסק סירוב מאת רשות הרישוי, או שהפעלת העסק תגרום מטרדים או שהעסק מסכן את שלום הציבור ובריאותו, תפעל מחלקת תברואה ורישוי, נגד בעל העסק בהתאם לחוק.

זהירות: על פי חוק חל איסור לנהל עסק טעון רישיון ללא רישיון. לאחר שפקדו את עסקך, חיוני לפעול במהירות יתרה כדי להשלים את הליך הרישוי, שאם לא כן, בדיון המשפטי יגזור השופט על עסקך צו סגירה.

צו סגירה מנהלי:

צו שמוסמך ראש העירייה להוציא לסגירת העסק, תוקפו 30 יום ממועד חתימתו של ראש  העירייה עליו. ניתן להאריכו עוד ב – 30י יום. העילות להוצאת הצו הן על פי רוב אלה: סכנה לשלום הציבור או בריאותו, סכנת אש, מטרדים קשים לשכנים.

צו סגירה שיפוטי:

צו הניתן מטעם בית המשפט. צו סגירה שיפוטי גורר גם איסור על העברו לאחר.