הקרן לפיתוח דימונה מהווה מנוף לפיתוח ומיצוב העיר כמוקד אזורי, לחיזוק חוסנה הכלכלי של הרשות המקומית ולרווחת הקהילה.

הקרן לפיתוח דימונה מובילה ומבצעת פרויקטים בתחומי החברה, התרבות והפנאי, התיירות, הפיתוח והמסחר תוך מקצועיות, חדשנות ויצירתיות.

מטרות עיקריות:

  • ליזום, לפתח, לנהל ולבצע כל פרויקט ציבורי ו/או כלכלי/עסקי בתחום השיפוט של עיריית דימונה, שהוא בגדר סמכויותיה וחובותיה של העירייה.
  • לעסוק בפיתוח התשתית הציבורית.
  • לעסוק בניהול עבודות קבלניות, לרבות הקמת בניינים ציבוריים.
  • לעסוק בניהול פרויקטים לרבות תכנון, פיקוח וייצוג.
  • לעסוק בייזום, ניהול ופיתוח של פרויקטים בתחומי החינוך, התרבות, התעשייה, התחבורה והתיירות.
  • ליזום, לתכנן, לפעול לשם תיקון, השלמה ושינוי של תוכניות בנין ערים ותכניות אחרות הדרושות, רצויות, משרתות או מעודדות את המטרות העיקריות של החברה, כולן או מקצתן.
  • לבחון, לבדוק, לנהל, לתכנן ולהבטיח מקורות השקעה ומימון לשם תמיכה, עידוד, סיוע ומימון של מטרות החברה, כולן או מקצתן, ושל כל הדבר הדרוש, רצוי, משרת או מעודד מטרה עיקרית כלשהי ממטרותיה.

פרטי קשר

כתובת: שד' הרצל 10 (מפעל כיתן לשעבר)

אתר אינטרנט: www.kapad.co.il