טבלת זכאים להנחות בארנונה

טבלת זכאים להנחות בארנונה
מס"ד ​סוג הנחה ​הזכאים להנחה שיעור ההנחה​ ​מסמכים נדרשים
​1 ​"אזרח וותיק" המקבל גמלת הבטחת הכנסה או קצבה נוספת לנכה ​מחזיק שהגיע לגיל פרישה בהתאם לטבלאות חוק גיל הפרישה, התש"ד-2004, המקבל מהמוסד לביטוח לאומי אחת מקצבאות אלה: קצבת זיקנה, שאירים, תלויים, נכות בשל פגיעה בעבודה,, הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה התשמ"א-1980 או קיצבת זיקנה לנכה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995 ​100% לגבי 100 מ"ר ראשונים משטח הדירה ​תעודת זהות + אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה/ הגמלא
​2 ​"אזרח ותיק" ​תושב ישראל שהגיע לפי הרישום  במרשם אוכלוסין לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה התשס"ד-2004, שסך הכנסותיו מכל מקור שהוא אינו עולה על השכר הממוצע במשק. ואם מתגורר יותר מאזרח וותיק אחד, שסך הכנסותיהם של כל המתגוררים בדירה יחדיו אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק. ​30% לגבי 100 מ"ר הראשונים משטח הדירה ​תעודת זהות + אישורים על הכנסות
​3 ​"אזרח ותיק" ​תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במרשם אוכלוסין לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה התשס"ד-2004 שסך כל הכנסותיו מכל מקור שהוא עולה על השכר הממוצע במשק ואשר מקבל מהמוסד לביטוח לאומי אחת מהקצבאות: קצבת זיקנה, שאירים, תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה. ​25% לגבי 100 מ"ר ראשונים משטח הדירה ​תעודת זהות + תצהיר ואישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבאות:
קצבת זיקנה,שאירים תלויים, או נכות בשל פגיעה בעבודה.
​4 ​גמלת הבטחת הכנסה ​מחזיק המקבל גמלת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי, ובלבד שלא חלה הפסקה של שישה חודשים ברצף בקבלת הגמלה החל מיום 1.1.2003 ​70% על שטח הדירה ​אישור מהמוסד לביטוח לאומי
​5 ​"אסיר ציון" ​אסיר ציון המקבל גמלה לפי חוק "אסיר ציון התשנ"ב-1992" 66% לגבי 70 מ"ר הראשונים משטח הדירה. מעל 4 נפשות יקבל 66% לגבי 90 מ"ר משטח הדירה ​אישור מהמוסד לביטוח לאומי
​6 ​נכי רדיפות הנאצים ​המקבל נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים תשי"ז-1957 ​ 66% לגבי 70 מ"ר הראשונים משטח הדירה. מעל 4 נפשות יקבל 66% לגבי 90 מ"ר משטח הדירה ​אישור משרד האוצר
​7 ​גמלת נכות המשולמת בשל רדיפות הנאצים ​נכי רדיפות הנאצים המקבלים גמלת נכות ע"י ממשלות גרמניה, הולנד אוסטריה ובלגיה, בהתאם לחוקי הגמלאות של מדינות אלה ​66% לגבי 70 מ"ר הראשונים משטח הדירה. מעל 4 נפשות יקבל 66% לגבי 90 מ"ר משטח הדירה ​אישור מהלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל
​8 ​ניצולי שואה ​ניצולי שואה אשר שהו במחנה ריכוז, בגטו, או במחנה עבודה. תוקף ההנחה מ- 1.1.2008 ​66% לגבי 70 מ"ר הראשונים משטח הדירה. מעל 4 נפשות יקבל 66% לגבי 90 מ"ר משטח הדירה ​אישור מוועדת תביעות או מהאוצר המכיר בו כנכה נפגעי נאצים ומקבל קיצבה
​9 ​נכי צה"ל, נפגעי פעולות איבה,הורים שכולים, אלמנות צה"ל, נכי מלחמה בנאצים ​הזכאים להנחה בכפוף לסעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה מארנונה) התשי"ג 1953 ​66% לגבי 70 מ"ר הראשונים משטח הדירה. מעל 4 נפשות יקבל 66% לגבי 90 מ"ר משטח הדירה ​אישור ממשרד הבטחון או ממשרד האוצר
​10 ​חייל בשרות חובה ​חייל בשרות חובה המחזיק ומתגורר בדירה ​עד 70% משטח הדירה ​אישור מהצבא
​11 ​מתנדבת בשירות לאומי ​כהגדרתה בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תשנ"ג-1993 וכל עוד היא משרתת ​עד 70% משטח הדירה ​אישור משירות  לאומי
​12 ​משרת בשירות אזרחי ​מחזיק בדירה המשרת שירות אזרחי כהגדרתו בחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002 ובתקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, שירות אזרחי התשס"ז-2007 וכל עוד הוא משרת ​100% פטור לשטח הדירה עד 70 מ"ר למשרת מסלול מלא, 50% לשטח דירה עד 70 מ"ר למשרת במסלול מפוצל ​אישור משרד הבטחון, אישור המפקח על שירות אזרחי ואישור המפעיל בו מתבצע השירות
​13 ​משרת בשירות האזרחי המשמר ​משרת בשירות האזרחי המשמר במסלול מפוצל הכולל שירות של 20 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24 חודשים, וכל עוד הוא משרת ​50% לגבי 70 מ"ר ראשונים משטח הדירה ​אישור מפקח מטעם ראש מנהלת השירות האזרחי לאומי
​14 ​נכה בדרגת אי כושר השתכרות מ- 75% נכות רפואית מ- 90% ומעלה

בן או בת נכה של המחזיק בנכס
​נכה המתקיים מקצבת הביטוח הלאומי או נכה אשר טרם קבלת קצבת הזיקנה נקבעה לו צמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשעור של 75% ומעלה

נכה בעל דרגת נכות של 90% ומעלה


בן או בת נכה עד גיל 18 של המחזיק בנכס, הזכאי לגמלא לפי תקנות ביטוח לאומי (ילד נכה) התש"ע-2010, או שהוא מעל גיל 18 ושולמה בעדו גמלת ילד נכה לפני הגיעו לגיל 18 
​80% על שטח הדירה
40% על שטח הדירה

33% לגבי 100 מ"ר הראשוים, לדרגת נכות של 75% ומעלה
​אישור המוסד לביטוח לאומי
​15 ​עיוור ​בעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסיעוד ​90% משטח הדירה ​תעודת עיוור ממשרד העבודה
​16 ​מקבלי תשלום לפי חוק מזונות ​מקבלי תשלום לפי חוק מזונות הבטחת תשלום השל"ב-1972, ובלבד שלא חלה הפסקה של שישה חודשים ברצף בקבלת התשלום ​70% משטח הדירה אישור המוסד לביטוח לאומי
​17 ​עולה חדש ​עולה חדש עד שנתיים מיום שנרשם כעולה במרשם התושבים ע"פ חוק השבות התש"י-1950, או מיום קבלת תעודה של אזרח עולה מהמשרד לקליטת עלייה ​90% לגבי 100 מ"ר ראשונים משטח הדירה (לתקופה של עד 12 חודשים) ​אישור המוסד לביטוח לאומי
​18 ​הורה עצמאי ​כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי תשנ"ב-1992, או הורה עצמאי יחיד לילד המתגורר איתו המשרת בפועל בשירות סדיר וגילו אינו עולה על 21 שנה ​20% על שטח הדירה ​אישור המוסד לביטוח לאומי
​19 ​גמלת סיעוד ​מקבלי גמלת סיעוד לפי חוק הביטוח לאומי ​70% על שטח הדירה ​אישור המוסד לביטוח לאומי
​20 ​חסיד/ת אומות העולם ובן/בת ​המוכר כחסיד אומות העולם בידי רשות הזיכרון "יד ושם" ​66% משטח הדירה ​אישור מרשות הזיכרון "יד ושם"
​21 ​הנחות לעסקים באמצעות וועדת הנחות ​תנאים להנחה:
- בעל העסק ואין הוא בעל עסק אחר.
- שטח העסק עד 75 מ"ר 
- גיל פנסיה
- "עוסק זעיר" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מע"מ
- זכאי להנחה מארנונה לפי תקנה 2(8) בעד דירת מגורים אותה מחזיק
 
​לפי תקנה 2 (8) ​בצרוף מסמכים
​22 ​הנחה לסטודנטים ​סטודנטים במוסדות אקדמאים מוכרים ​עד 70% ע"פ ההכנסה ​- חוזה שכירות
- צילום זהות וספח
- 3 תלושי שכר אחרונים
- אם לא עובד, אישור מהמוסד לביטוח לאומי על מעמד לא עובד
- אישור לימודים ומערכת שעות
- במידה ויש יותר מדייר אחר בנכס כל סטודנט יגיש את המסמכים לגביו בנפרד
לבעיות ושאלות נוספות:
ענבל ממן
מנהלת מחלקת הנחות
08-6563250

נספחים:

טופס בקשת הנחה בארנונה