טבלת זכאים להנחות בארנונה

טבלת זכאים להנחות בארנונה
מס"ד ​סוג הנחה ​הזכאים להנחה שיעור ההנחה​ ​מסמכים נדרשים
​1 ​"אזרח וותיק" המקבל גמלת הבטחת הכנסה או קצבה נוספת לנכה ​מחזיק שהגיע לגיל פרישה בהתאם לטבלאות חוק גיל הפרישה, התש"ד-2004, המקבל מהמוסד לביטוח לאומי אחת מקצבאות אלה: קצבת זיקנה, שאירים, תלויים, נכות בשל פגיעה בעבודה,, הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה התשמ"א-1980 או קיצבת זיקנה לנכה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995 ​100% לגבי 100 מ"ר ראשונים משטח הדירה ​תעודת זהות + אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה/ הגמלא
​2 ​"אזרח ותיק" ​תושב ישראל שהגיע לפי הרישום  במרשם אוכלוסין לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה התשס"ד-2004, שסך הכנסותיו מכל מקור שהוא אינו עולה על השכר הממוצע במשק. ואם מתגורר יותר מאזרח וותיק אחד, שסך הכנסותיהם של כל המתגוררים בדירה יחדיו אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק. ​30% לגבי 100 מ"ר הראשונים משטח הדירה ​תעודת זהות + אישורים על הכנסות
​3 ​"אזרח ותיק" ​תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במרשם אוכלוסין לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה התשס"ד-2004 שסך כל הכנסותיו מכל מקור שהוא עולה על השכר הממוצע במשק ואשר מקבל מהמוסד לביטוח לאומי אחת מהקצבאות: קצבת זיקנה, שאירים, תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה. ​25% לגבי 100 מ"ר ראשונים משטח הדירה ​תעודת זהות + תצהיר ואישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבאות:
קצבת זיקנה,שאירים תלויים, או נכות בשל פגיעה בעבודה.
​4 ​גמלת הבטחת הכנסה ​מחזיק המקבל גמלת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי, ובלבד שלא חלה הפסקה של שישה חודשים ברצף בקבלת הגמלה החל מיום 1.1.2003 ​70% על שטח הדירה ​אישור מהמוסד לביטוח לאומי
​5 ​"אסיר ציון" ​אסיר ציון המקבל גמלה לפי חוק "אסיר ציון התשנ"ב-1992" 66% לגבי 70 מ"ר הראשונים משטח הדירה. מעל 4 נפשות יקבל 66% לגבי 90 מ"ר משטח הדירה ​אישור מהמוסד לביטוח לאומי
​6 ​נכי רדיפות הנאצים ​המקבל נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים תשי"ז-1957 ​ 66% לגבי 70 מ"ר הראשונים משטח הדירה. מעל 4 נפשות יקבל 66% לגבי 90 מ"ר משטח הדירה ​אישור משרד האוצר
​7 ​גמלת נכות המשולמת בשל רדיפות הנאצים ​נכי רדיפות הנאצים המקבלים גמלת נכות ע"י ממשלות גרמניה, הולנד אוסטריה ובלגיה, בהתאם לחוקי הגמלאות של מדינות אלה ​66% לגבי 70 מ"ר הראשונים משטח הדירה. מעל 4 נפשות יקבל 66% לגבי 90 מ"ר משטח הדירה ​אישור מהלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל
​8 ​ניצולי שואה ​ניצולי שואה אשר שהו במחנה ריכוז, בגטו, או במחנה עבודה. תוקף ההנחה מ- 1.1.2008 ​66% לגבי 70 מ"ר הראשונים משטח הדירה. מעל 4 נפשות יקבל 66% לגבי 90 מ"ר משטח הדירה ​אישור מוועדת תביעות או מהאוצר המכיר בו כנכה נפגעי נאצים ומקבל קיצבה
​9 ​נכי צה"ל, נפגעי פעולות איבה,הורים שכולים, אלמנות צה"ל, נכי מלחמה בנאצים ​הזכאים להנחה בכפוף לסעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה מארנונה) התשי"ג 1953 ​66% לגבי 70 מ"ר הראשונים משטח הדירה. מעל 4 נפשות יקבל 66% לגבי 90 מ"ר משטח הדירה ​אישור ממשרד הבטחון או ממשרד האוצר
​10 ​חייל בשרות חובה ​חייל בשרות חובה המחזיק ומתגורר בדירה ​עד 70% משטח הדירה ​אישור מהצבא
​11 ​מתנדבת בשירות לאומי ​כהגדרתה בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תשנ"ג-1993 וכל עוד היא משרתת ​עד 70% משטח הדירה ​אישור משירות  לאומי
​12 ​משרת בשירות אזרחי ​מחזיק בדירה המשרת שירות אזרחי כהגדרתו בחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002 ובתקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, שירות אזרחי התשס"ז-2007 וכל עוד הוא משרת ​100% פטור לשטח הדירה עד 70 מ"ר למשרת מסלול מלא, 50% לשטח דירה עד 70 מ"ר למשרת במסלול מפוצל ​אישור משרד הבטחון, אישור המפקח על שירות אזרחי ואישור המפעיל בו מתבצע השירות
​13 ​משרת בשירות האזרחי המשמר ​משרת בשירות האזרחי המשמר במסלול מפוצל הכולל שירות של 20 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24 חודשים, וכל עוד הוא משרת ​50% לגבי 70 מ"ר ראשונים משטח הדירה ​אישור מפקח מטעם ראש מנהלת השירות האזרחי לאומי
​14 ​נכה בדרגת אי כושר השתכרות מ- 75% נכות רפואית מ- 90% ומעלה

בן או בת נכה של המחזיק בנכס
​נכה המתקיים מקצבת הביטוח הלאומי או נכה אשר טרם קבלת קצבת הזיקנה נקבעה לו צמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשעור של 75% ומעלה

נכה בעל דרגת נכות של 90% ומעלה


בן או בת נכה עד גיל 18 של המחזיק בנכס, הזכאי לגמלא לפי תקנות ביטוח לאומי (ילד נכה) התש"ע-2010, או שהוא מעל גיל 18 ושולמה בעדו גמלת ילד נכה לפני הגיעו לגיל 18 
​80% על שטח הדירה
40% על שטח הדירה

33% לגבי 100 מ"ר הראשוים, לדרגת נכות של 75% ומעלה
​אישור המוסד לביטוח לאומי
​15 ​עיוור ​בעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסיעוד ​90% משטח הדירה ​תעודת עיוור ממשרד העבודה
​16 ​מקבלי תשלום לפי חוק מזונות ​מקבלי תשלום לפי חוק מזונות הבטחת תשלום השל"ב-1972, ובלבד שלא חלה הפסקה של שישה חודשים ברצף בקבלת התשלום ​70% משטח הדירה אישור המוסד לביטוח לאומי
​17 ​עולה חדש ​עולה חדש עד שנתיים מיום שנרשם כעולה במרשם התושבים ע"פ חוק השבות התש"י-1950, או מיום קבלת תעודה של אזרח עולה מהמשרד לקליטת עלייה ​90% לגבי 100 מ"ר ראשונים משטח הדירה (לתקופה של עד 12 חודשים) ​אישור המוסד לביטוח לאומי
​18 ​הורה עצמאי

1. הורה עצמאי כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב-1992.

2. הורה עצמאי לילד המתגורר איתו המשרת בשירות סדיר, כהגדרתו בחוק שירות ביטחון (נוסח משולב) התשמ"ו-1986, או מתנדבת בשירות הלאומי כהגדרתה בתקנה 14ד' לתקנות אלה, כל עוד הם משרתים כאמור, ובתנאי שגילם אינו עולה על 21 שנהואשר נתקיים בו אחד מאלה:

א. הוא אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו.

ב. הוא נשוי ומתקיים בו האמור באחת מפסקאות המשנה (א), (ב) או (ג), ובתנאי שאין אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו.

  • הוא חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנתיים לפחות.
  • היא עגונה, כמשמעותה, בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995.
  • היא חיה בנפרד מבן זוגה, שהתה במקלט לנשים מוכות 90 ימים לפחות, מתוך תקופה של שנים עשר חודשים שתחילתה ביום הראשון לשהותה במקלט כאמור, פתחה בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעלה במסגרת הליך זה במשך שישה חודשים לפחות; ואולם אישה תהיה פטור מפתיחת הליך כאמור אם לשכת הסעד אישרה כי יש בכך כדי לסכן את חייה או את חיי ילדה.

ג. הוא עולה חדש שנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן זוגו לא עלה לארץ ואף אינו שוהה בה ובתנאי שאין לו בן זוג אחר

​20% על שטח הדירה ​אישור המוסד לביטוח לאומי
​19 ​גמלת סיעוד ​מקבלי גמלת סיעוד לפי חוק הביטוח לאומי ​70% על שטח הדירה ​אישור המוסד לביטוח לאומי
​20 ​חסיד/ת אומות העולם ובן/בת ​המוכר כחסיד אומות העולם בידי רשות הזיכרון "יד ושם" ​66% משטח הדירה ​אישור מרשות הזיכרון "יד ושם"
​21 ​הנחות לעסקים באמצעות וועדת הנחות ​תנאים להנחה:
- בעל העסק ואין הוא בעל עסק אחר.
- שטח העסק עד 75 מ"ר 
- גיל פנסיה
- "עוסק זעיר" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מע"מ
- זכאי להנחה מארנונה לפי תקנה 2(8) בעד דירת מגורים אותה מחזיק
 
​לפי תקנה 2 (8) ​בצרוף מסמכים
22 הנחה על פי מבחן הכנסה מחזיק בנכס בעל הכנסה חודשית ממוצעת לפי מס הנפשות המתגוררות עימו בנכס בהתאם לטבלת הכנסה אחרונה שפורסמה על ידי משרד הפנים. בשיעור ההנחה בהתאם לטבלת ההכנסות. בהתאם לטבלת הכנסה אחרונה שפורסמה ע"י משרד הפנים

ת.ז + ספח, תלושי שכר לחודשים 10,11,12 בשנה הקודמת אישורי ביטוח לאומי בגין קצבאות וגמלאות, אישור "מעמד לא עובד" עבור המתגוררים שאינם עובדים, לעצמאים : שומת מס עדכנית לכל המבקשים . אישורי הכנסה של ילדים בגירים המתגוררים בנכס.

טופס בקשה להנחה על פי הכנסה

23 ​הנחה לסטודנטים ​סטודנטים במוסדות אקדמאים מוכרים ​עד 70% ע"פ ההכנסה ​- חוזה שכירות
- צילום זהות וספח
- 3 תלושי שכר אחרונים
- אם לא עובד, אישור מהמוסד לביטוח לאומי על מעמד לא עובד
- אישור לימודים ומערכת שעות
- במידה ויש יותר מדייר אחר בנכס כל סטודנט יגיש את המסמכים לגביו בנפרד
לבעיות ושאלות נוספות:
ענבל ממן
אחראית הנחות
08-6563250

נספחים:

טופס בקשת הנחה בארנונה