חוקים, צווים, תקנות ותנאים נוספים שחובה לעיין בהם: 

• - חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968

• - תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א - 2000. 

• - צו רישוי עסקים (עסקים טעונים רישוי), התשע"ב - 2012. 

• - הנחיות משרד הבריאות בנושא "תנאי תברואה נאותים למרכולים" דצמבר 2012. 

• - תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג - 1983. 

• - תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף אדם), התשנ"ג - 1992. 

חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1198

* מפרטים אחידים

חוקי עזר רלוונטים של עיריית דימונה

חוק עזר מודעות ושלטים

* חוק עזר חזירים ובשר חזיר

* חוק עזר מכירת עופות בשר ומוצריהם

* חוק עזר עגלות

* חוק עזר שווקים

* חוק עזר רחצה בבריכות שחייה

* חוק עזר רוכלים

* חוק עזר שחיטת עופות

* חוק עזר שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים

* חוק עזר פתיחת בתי עסק וסגירתם

* אימוץ חוק עזר הזרמת שפכי תעשייה למערכת ביוב

קישורים לגורמים נותני האישורים

* משרד איכות הסביבה

* משרד הכלכלה 

* משרד החקלאות

* משרד הבריאות