• נוסח חוקי העזר מובא כאן לנוחיות הציבור.

  • במקרה של סתירה או אי-התאמה בין המידע כאן ובין הפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, הנוסח כפי שפורסם ברשומות הוא הקובע והמחייב.

  • ניתן למצוא את כלל הרשומות המתעדכנות  באתר משרד הפנים בקישור