חוק רישוי עסקים שנחקק בכנסת בשנת 1968 הינו הסמכות העיקרית המסדירה את פעילותם של העסקים במדינת ישראל.

חוק זה נועד להבטיח מספר מטרות לטובת הציבור הרחב, כאשר על כל מטרה מופקד המשרד הממשלתי האחראי בנושא. 

מטרות החוק

להלן רשימת מטרות חוק רישוי עסקים והמשרדים האחראים על כל אחת ממטרות החוק

  1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים – באחריות המשרד להגנת הסביבה;
  2.   מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות – באחריות המשרד לביטחון הפנים  (משטרה);
  3.  בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו - באחריות משרד הכלכלה (אגף בטיחות בעבודה);
  4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות – באחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר;
  5.  בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים – באחריות משרד הבריאות;
  6. קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה – באחריות אגף ההנדסה ברשות המקומית.
  7. קיום הדינים הנוגעים לכבאות – באחריות המשרד לביטחון הפנים (כבאות).

תצהיר כב"א

מתוך רצון להקל את הנטל המוטל על בעל עסק  ומתוך אמון מלא כי בעל העסק הינו אדם  אחראי ובעל משמעת עצמית היכול ומסוגל למלא אחר הוראות התקנות בדבר התקנת ציוד כיבוי אש, יצרה הרשות הארצית לכבאות מסלול קצר ונוח, הנקרא מסלול בתצהיר.
 במסלול זה נכללים 115 פרטי רישוי שחלקים מהם בגדלים שונים.
במסלול זה, בעל העסק פונה לרשות המקומית ומבקש בקשה לרישיון עסק או חידוש בקשה.רשות הרישוי תסביר לבעל העסק  אם העסק שלו נמצא במסלול בתצהיר ואם כן, שעליו לפעול על פי מסמכים המצורפים: חוברת הסבר והדרכה, מפרט אחיד עם הדרישות בנושא כיבוי ו- טופס תצהיר.
בעל העסק מבצע את הדרישות בהתאם למפרט האחיד ומגיש לרשות המקומית את טופס התצהיר מאומת ע"י עורך דין.  הרשות תנפיק רישיון עסק (במידה ונעשו יתר הדרישות של הגורמים המאשרים הנוספים), ללא צורך בסיור מקדים של גורמי הכבאות.
רשות הכבאות תבצע במשך תקופת הרישיון מדגמים בעסקים בכדי לבחון את עמידות בעל העסק בתנאי התצהיר.
כל ההנחיות ליישום מסלול בתצהיר והפנייה לחוברת הדרכה על מסלול בתצהיר נמצאים בקישור זה

למידע מורחב אודות חוק רישוי עסקים המלא לחץ כאן​