לוח זמנים לתב"ע

  1. ​לוח זמנים והליך תכנון לתב"ע מה צריך לדעת.
    בדיקת תקינות התוכנת ופתיחת תיק טרם העברה לוועדה המחוזית 7 עד 10 ימי עבודה.
  2. דיון בוועדה המקומית לתכנון ובנייה להפקדה:
    במקרה והתוכנית הוגשה לוועדה המחוזית בהתאם לתיקון 43 בחוק התכנון והבנייה – עד 60 יום מיום קבלת אישור עמידה בתנאי סף מלשכת התכנון.
  3. פרסום החלטות הועדה המקומית: 10 – 7 ימי עבודה מיום הדיון.
  4. זמן הפקדת תוכנית לעיון הציבור – 60 יום מיום הפרסום ברשומות. עיתונות ושליחת הודעות אישיות. ניתן לעיין בתוכנית במחלקת ועדת תכנון ערים במשך תקופה זו. שד' הנשיא 1 מרכז מסחרי- קומה ב'. וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים.

 

תהליך אישור תוכניות

מילוי דרישות

בהתאם להחלטת ועדה ומתן התנאים להיתר, נדרש עורך הבקשה להשלים את האישור הסופי של הגורמים בתחומי התכן: תנועה, מקלוט, אצירת אשפה,  חנייה, כיבוי אש, עיצוב אדריכלי וכו'. וזאת בנוסף ליתר התנאים שנקבעו בהחלטה.

אישורים מגופים חיצוניים

במקביל לגורמים הפנימיים בתוך הועדה המקומית לתכנון ובנייה, יפנה עורך הבקשה ישירות אל הגוף החיצוני המאשר כמו: חברת חשמל, רשות העתיקות, המשרד להגנת הסביבה, הג"א, רמ"י, תאגיד המים וכדומה.

שלב מילוי התנאים ומשך הזמן שנדרש לו נמצא כולו באחריות עורך הבקשה.

הגשת תוכנית סופית להיתר

לאחר החלטת ועדה חיובית, באפשרות עורך הבקשה לקבוע פגישה באמצעות הטלפון עם בודק/בודקת התוכניות האחראי על התיק במחלקת רישוי בנייה או דוא"ל לשם הבהרת קבלת הבהרות על החלטת הוועדה ותנאיה.

במקרה שבהם הוועדה דרשה להרוס חלק מהמבנה הבלתי חוקי או להתאים חלק מהמבנה להוראות התוכנית, תועבר הבקשה לפני הוצאת ההיתר לבדיקת הפיקוח על הבנייה לקבלת אישור בכתב על מילוי הדרישות.

הפקת היתר

במידה וכל תנאי הוועדה מולאו ונמצא כי הכל תקין, יבקש בודק/בודקת התוכניות מעורך הבקשה להביא 3 עותקים והפקת היתר לחתימה.