נוהל בקשה לקבלת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור.
על פי סעיף 5 (י) לפקודת מסי עירייה ומסי הממשלה (פיטורין) 1938, שר הפנים רשאי לפטור "מוסד מתנדב לשירות הציבור" מתשלום ארנונה. למען הסר ספק יודגש כי בהתאם להוראות סעיף 5 ג' לפקודת מסיי העירייה ומסיי הממשלה (פיטורין) , 1938 , על גופים שהוכרו לפי סעיף 5 (י') לפקודה - חלה החובה לשלם ארנונה בשיעור של 33% מהחיוב המלא שהיה עליהם לשלם , אלמלא הפטור החלקי שניתן להם. שר הפנים האציל סמכותו הנ"ל לממונים על המחוזות במשרד הפנים.