תושב יקר,
תעודה לרשם המקרקעין משמשת אישור על סילוק חובות של בעל הנכס ביחס לנכס עד למועד תוקף התעודה. העברת זכויות בנכס מותנית בהצגת תעודה מהעירייה והוועדה המקומית המופנית לרשם המקרקעין, ולפיה שולמו במלואם כל החובות המגיעים לעירייה ולוועדה מאת בעל הנכס ביחס לנכס.

הגשת הבקשה

  1. לצורך קבלת תעודה לרישום בטאבו, על בעל הנכס לסלק את כל חובותיו ביחס לנכס.
  2. להציג תעודת פטור מהיטל השבחה.
  3. קבלת תעודת לרישום בטאבו כרוכה בתשלום אגרה.
  4. קבלת האישור המיועד לטאבו מותנית בסילוק חובות על הנכס לעירייה, כאשר התשלום מבוצע במזומן או באמצעות כרטיס אשראי בלבד.