אירועים המוניים

אירוע המוני חד פעמי הוא אירוע רב משתתפים של "עינוג ציבורי" הנערך במקום פתוח או סגור שלא יועד לכף ברישיון עסק תקף,

למשל, אירועים בפארקים, בטיילת, ברחובות העיר, בכיכרות העיר, באולמות ובמקומות סגורים אחרים שלא יועדו לזאת.

אירוע המוני חייב ברישיון עסק, אך הליך הטיפול בקבלת הרישיון שונה מהרגיל, שכן ההכנות לאירוע נעשות בזמן קצר ובקצב פעילות מוגבר.

בבקשה לאישור אירוע המוני יש להגיש למחלקת רישוי עסקים בחדר קבלת קהל אצל פקידת הרישוי האחראית לרישוי אירועים עד 60 יום לפני האירוע.

לבקשה יש לצרף תכנית עסק, חתומה בידי בעל מקצוע מוסמך, בצירוף תכנית בטיחות, ערוכה וחתומה בידי מהנדס בטיחות שהוסמך מטעם רשם המהנדסים. (עד הסדרת הרישום יוכל כל מהנדס אזרחי שהוא בעל הכשרה מתאימה לחתום על תכניות בטיחות).

התכניות ייבדקו בידי מחלקת תברואה , ורק לאחר שמהנדס יאשר את התכניות בחתימתו , יהיה ניתן להגיש את הבקשה.

לתכנית יצורף נספח בטיחות מפורט שבו יפורטו כל בעיות הבטיחות ופתרונן בסידורי בטיחות באתר. מהנדס הבטיחות יידרש בזמן הביקורת שלו באתר להכין דוח שיוגש בחתימת ידו, ובו ידווח לאחר בדיקתו כי בוצעו כל סידורי הבטיחות ותקנו הליקויים שצוינו בנספח .

מיד גם הגשת הבקשה, יקבל מבקש הרישיון הפניות לנותני האישור, כדי שיוכל לתאם את מועדי הביקור שלהם באתר ואת הדרישות המקצועיות שיידרש למלא.

רישיון העסק שיוצא לאחר קבלת ל האישורים הדרושים, יישלח למשטרה והמשטרה תיתן אותו למפיק האירוע, אם הכול יימצא תקין באתר.

מצ"ב טופס בקשה ./uploads/n/1626941682.9877.pdf

שליחת הטופס למייל [email protected]