מה ההבדל בין מידע מוקדם לבין מידע מקדמי?

מידע מוקדם הוא מידע הניתן בזמן אמת, באגף רישוי עסקים, במרכז שירות לקוחות לעסקים. המידע כולל הנחיות, מהמחשב, להגשת בקשה לרישיון ,מדיניות עירונית וחוברות הדרכה משלימות. למבקש תינתן תיקייה מתיוק המסמכים וכן כרטיס ביקור של מתאמת הרישוי, להמשך הקשר ושאלות משלימות. המידע אינו כרוך בתשלום או בהזמנת תור מוקדם.

מידע מקדמי הוא מידע הניתן לפי חוק רישוי עסקים (הוראות כלליות) לאחר ששולמה אגרת מידע ולבקשה צורפה תוכנית הנדסית לניהול  העסק המבוקש, חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך. הבקשה למידע מקדמי תוגש לרשות הרישוי או לאחד מנותני האישור, שהמידע בתחום אחריותו. התשלום עבור המידע מרשות הרישוי, הוא לקופת העירייה. התשלום עבור מידע מנותני האישור הוא במשרדי נותני האישור והוא מיועד לקופת המדינה.

איזה מידע ניתן לקבל בשלב של מידע מוקדם?

המידע שניתן לקבל בשלב של מידע מוקדם הוא:

1. מידע לגבי תהליך הגשת הבקשה לרישיון עסק.

2. מידע לגבי גורמי הרישוי, שאישורם נדרש לצורך קבלת הרישיון.

3. מידע לגבי טפסים ומסמכים, הנדרשים להגשת הבקשה, הנחיות למסמכים מותאמים לפי סוג העסק, מיקומו וסיבת הבקשה.

4. התאמת שטח העסק לשימוש הנדרש.

5. צווי סגירה ותלונות שכנים ורשויות, שניתנו לעסק הקודם שפעל במקום.

6. מידע על הליכים משפטיים קיימים רלוונטיים למקום.

7. מתן התראה בדבר האפשרות בהוצאת היתר שימוש חורג על פי חוק התכנון והבנייה.

8. מתן הנחיות ומגבלות תכנון עירוניות, כגון: עסקים המוגבלים במספרם, בסוגם או בגודלם, מגבלות אזוריות או פעילות לילית.

9. הסבר נוגע לבעיות רישוי צפויות, לאור בקשות רישוי קודמות.

10. היתרים נדרשים – היתר לילה, היתר כסאות ושולחנות, היתר לדוכנים בחג וכיוב'.

11. הנחיות להכנת תוכנית עסק חדשה או פטור מתכנית חדשה. אם הועברה הבעלות ויש המשכיות בעסק ללא שינויים מבניים. 

12. מידע אם הנכס – מבנה מסוכן, מבנה לשימור, נכס עירוני.

אל מי עלי לפנות לצורך הוצאת אישור להצבת שילוט למסעדה?

יש לפנות אל מחלקת הגבייה בעיריית דימונה – פרנסיס בטלפון שמספרו 0526085099

מה השטח הנדרש להקמת עסק לגלידרייה, קינוחים וקפה ללא ייצור במקום?

 גלידרייה שייכת לקטגורית בתי אוכל. השטח הנדרש לפי תקנות רישוי עסקים, לבית אוכל הנ"ל, הוא מינימום 35 מ"ר ובו: מטבח – 8 מ"ר, מחסן – 4 מ"ר, אולם ישיבה ושירותים – 23 מ"ר. בכל מקרה אין לעשות חוזה שכירות עם העסק ללא קבלת מידע מוקדם.

מה יש לכלול בתוכנית לניהול עסק?

 בתוכנית לניהול עסק יש לכלול:

1. תרשים סביבה – של החלקה בה העסק נמצא (בקנה מידה של 1:2500).

2. מפה מצבית – בה מתואר המגרש בו נמצא העסק, עם כל מתקניו (בקנה מידה של 1:250).

3. תכנית העסק – בה יתואר העסק, בכל פרטיו: תכנון פנימי, תכנון הריהוט, המערכות השונות והמתקנים הפנימיים (בקנה מידה של 1:100).

4. חתכים – שני חתכים לפחות של העסק, ניצבים זה לזה (בקנה מידה של 1:100). החתכים יתארו את המבנה האנכי של העסק.

5. לבתי אוכל – יידרש סידור פנים העסק (בקנה מידה של 1:50).

6. עסקים שאינם מוקמים במבנה חוקי עם היתר בנייה ידרשו להגיש תוכנית עסק על רקע של מפת מודד. הפירוט המלא של הדרישות, מתכנית עסק, מצוינת בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) פרק ה, אותן ניתן למצוא באתר האינטרנט של אגף רישוי עסקים.

האם לכל עסק נדרשת תוכנית חתומה ע"י מהנדס מורשה?

 כן. לפי תקנות רישוי עסקים, כל עסק חייב להגיש תוכנית החתומה ע"י "בעל מקצוע מוסמך", כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) שהוא: מהנדס/הנדסאי/אדריכל מורשה חתימה.

מהן סמכויותיו של מיופה כוח מטעם בעל העסק (כגון בעל מקצוע מוסמך או עורך דין) בטיפול בבקשה לרישיון עסק?

מיופה כוח, מטעם בעל העסק (כגון בעל מקצוע או עורך דין), המטפל עבור לקוח בנושא רישוי עסק, יכול לטפל בבקשת בקשה לרישיון, הגשת תוכניות עסק וכד', אך הוא יאנו רשאי לחתום בשמו של בעל העסק, בכל מקום בו נדרשת חתימה של בעל העסק, כמו:

• על טופס הגשת בקשה לרישיון.

• על טופס בקשה להיתר להצבת שולחנות וכסאות.

• חתימה על תוכניות עסק.

כיצד מגישים הקשה להחלפת בעלים בעסק?

בעת הגשת  בקשה להחלפת בעלים, יש לבדוק אם בעל העסק החדש רוצה לנהל את אותה הבקשה שאושרה לבעלים הקודמים בעסק. בנוסף, יש לברר במח' שירות לקוחות לעסקים(להלן פרטי התקשרות לאגף) אם יש תוכנית מאושרת לעסק המבוקש. במידה ויש תוכנית ניתן להגיע לאגף רישוי עסקים ולהגיש בקשה להחלפת בעלים עם צילום חוזה שכירות. מספר חוזה ארנונה, טופס בקשה חתום ומסמכים נוספים הנדרשים להגשת בקשה לרישיון ותשלום אגרה להגשת בקשה.

אילו מסמכים נדרשים להגשת בקשה לרישיון?

המסמכים הנדרשים להגשת בקשה לרישיון הם:

1. טופס הגשת בקשה לרישיון חצום על ידי מבקש הרישיון +חותמת החברה (לעסק של חברה בע"מ).

2. תוכנית עסק( קיימת או חדשה) חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך ( מהנדס, הנדסאי אזרחי, אדריכל או הנדסאי אדריכלות) ומאושרת על ידי מהנדס התכנון.

3. תוכנית בטיחות לעסקים עתירי קהל או עסקים של עינוג ציבורי (בהתאם להנחיות מהנדס התכנון אם יידרש).

4. שובר תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק חתום בחתימת הבנק או קופת העירייה ( את השובר יש לקבל אצל מתאמת המידע באגף רישוי עסקים בעת הגשת הבקשה).

5. מספר לקוח בארנונה- מספר חוזה ארנונה.

6. חוזה שכירות או חוזה רכישה בשלמותו.

7. תעודת זהות + צילום תעודת הזהות.

8. אישור רשם החברות + מינוי מנהלים בחברה ( רק לעסקים שהם חברה בע"מ).

9. מסמכים מצורפים נוספים שנדרשו על ידי האגף לרישוי עסקים.

מה צריך להביא אתו בעל עסק חדש שמגיע לראשונה לרישוי עסקים?

בעל עסק חדש המגיע לראשונה לאגף רישוי עסקים נדרש להביא מס' חוזה ארנונה, העתק מחוזה שכירות ופרטים נוספים במידה ובמקום היה עסק אחר כמו שם בעל העסק, ת"ז, מס' תיק רישוי וכד'.

האם רישיון עסק בתוקף עובר אוטומטית בעת החלפת הבעלות בעסק לבעלים חדשים?

לא, רישיון העסק הינו אישי והוא ניתן וכתוב על שם בעל עסק מסוים או חברה מסוימת, בעת החלפת בעלים בעסק, רישיון העסק של הבעלים הקודמים מתבטל אוטומטית ועל בעל העסק החדש להוציא רישיון לניהול העסק על שמו ולעבור בדיקה מחודשת של כל גורמי הרישוי הרלוונטיים בהתאם לסוג העסק. במידה ולא חל כל שינוי בסוג העסק ותנאיו והעלים מילאו הצהרה(להלן קישור להצהרה) על כך, בעל העסק החדש יהיה בעל היתר זמני לתקופה של שנה או עד תום תקופת הרישיון-המוקדם מבין השניים.

האם ניתן להגיש בקשה להחלפת בעלים בעסק לפני סיום ביצוע הדרישות של הבעלים הקודמים?

כן אין מניעה עקרונית להגיש בקשה לרישיון על שם הבעלים החדשים ואף עדיף לנהל את תהליך הבקשה לרישיון על שם הבעלים החדשים. אולם, יש לזכור כי כאשר מוגשת בקשה להחלפת בעלים בעסק ישנה אפשרות שיעלו נושאים חדשים בזמן הטיפול בבקשה שלא היו לעסק הקודם.

כיצד מחדשים רישיון עסק, האם הרישיון מתחדש אוטומטית?

חידוש רישיון העסק אינו מתחדש אוטומטית . אגף רישוי עסקים שולח  פניה רק לגורמי הרישוי המחויבים לפי צו רישוי עסקים לחדש את רישוי העסק. לאחר קבלת אישורים של כל גורמי הרישוי המחדשים את הקשה , יונפק הרישיון ויישלח על ידי שליח על בית העסק

מה ההבדל בין היתר זמני לרישיון זמני?

היתר זמני- ניתן לעסק לצורך השלמת דרישות של אחד מגורמי הרישוי או לצורף בדיקה אם העסק עומד בתנאים שנמסרו לו.

היתר זמני אינו מבטל את ההליכים המשפטיים שננקטו כנגד העסק וצווי סגירה שניתנו כנגד העסק, אלא רק מתנה אותם לתקופת תוקף ההיתר הזמני.

רישיון זמני- ניתן לעסק שהוא זמני מטבעו, דינו כדין רישיון לכל דבר ועם נתינתו בטלים פסקי הדין וצווי סגירה של העסק.

האם נדרש רישיון עסק להפעלת משפחתון?

לא נדרש רישיון עסק להפעלת משפחתון בהתאם לחוק רישוי עסקים, וזאת במידה והמשפחתון פועל בבית המגורים של המפעיל/ה ויש בו לא יותר מ-5 ילדים. כמו כן, לא נדרש להפעלת משפחתון עד 5 (חמישה) ילדים היתר לשימוש חורג.

הפעלת משפחתון שלא בבית המגורים של המפעיל/ה מחייבת היתר לשימוש חורג גם אם יש בו פחות מ5-ילדים.

להוצאת היתר לשימוש חורג יש לפנות לאגף, רישוי ופיקוח על הבניה.

מובהר כי אין באמור (אי הצורך ברישיון עסק או היתר לשימוש חורג) כדי להשליך או לייתר את החיוב בארנונה מכוח השימוש העסקי בנכס.

האם נדרש אישור לשימוש חורג עבור חנות נוחות בתחנת דלק?

חנות נוחות בתחנת דלק, שבה הייתה על פי היתר הבניה חנות מכירה, מחסן ומשרד, אינה טעונה שימוש חורג אם החנות היא חלק בלתי נפרד מתחנת הדלק ואינה פועלת כעסק עצמאי.

אשתי מעוניינת לפתוח משפחתון עם 5 תינוקות בבית, האם נדרש רישיון ולמי יש לפנות?

לא נדרש רישיון עסק להפעלת משפחתון לפי חוק רישוי עסקים. משפחתון שפועל בבית המגורים של המפעיל/ה ויש בו לא יותר מ-5 ילדים- לא נדרש להפעלתו היתר לשימוש חורג. הפעלת משפחתון שלא בבית המגורים של המפעיל/ה מחייבת היתר לשימוש חורג. גם אם יש בו פחות מ5 ילדים. להוצאת היתר לשימוש חורג יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה.

מה צריך לעשות בעל עסק , במידה והחליט לסגור את העסק?

על בעל העסק שסגר את עסקו לשלוח הודעה בדואר או בדואר אלקטרוני או בפקס על סגירת העסק לאגף רישוי עסקים או למלא טופס עזיבה או סגירת העסק ושלוח הטופס לאגף רישוי עסקים. על מנת לדווח לכל גורמי הבקשה ולהקפיא את הטיפול בבקשה, וגם כדי שלא יגישו תביעה משפטית כנגד בעל העסק על ניהול עסק ללא רישיון. מומלץ לבעל העסק לדווח גם ליחדת הארנונה שהוא סגר את העסק