על מנת שהעסק יפעל כראוי - ולא יגרום חלילה לפגיעה באיכות החיים והסביבה ויסכן בכך את שלומם, ביטחונם, בטיחותם ובריאותם של האזרחים - קיימים מספר שלבים בתהליך הרישוי, שיפורטו להלן, שבהם נדרש לעמוד בדרישות ותנאים של גורמי ונותני הרישוי.

תהליך רישוי תקין תוך עמידה בדרישות החוק והתנאים של גורמי ונותני האישור עשוי לקצר בהרבה את זמני התהליך.

מצ"ב תרשים זרימה להליך למתן רישיון עסק

שלב א': מידע מוקדם והכנת מסמכי הבקשה

 1. חוזה לשכירות עסק מהווה התחייבות כובלת ולכן רצוי מאוד לבצע בירור מוקדם בטרם ייחתם חוזה שכירות. זכרו! - "סוף מעשה במחשבה תחילה". 
  ולכן אל תשקיעו ותסכנו את כספכם בעסק שלא ניתן לקבל בו רישיון!
 2. מומלץ על המבקש להקים עסק שהוא "טעון רישוי", להגיע למחלקת רישוי עסקים שברשות המקומית על מנת לקבל מידע מוקדם ומסמכי בקשה. למותר לציין כי ביחידות לרישוי עסקים הוקמו אתרי אינטרנט, שיכולים לחסוך זמן הגעה של המבקש לרישוי עסק.
 3. לצורך קבלת המידע המוקדם נדרש להכין:
  • כתובת מדויקת של העסק, מס' ארנונה וכל פרט אחר שיכול לסייע באיתור העסק.
  • מידע מלא לגבי המבקש כגון: מספר חברה, מספר טלפון, פקס וכדומה, פירוט העיסוקים המבוקשים לקיום בעסק, שטח ומבנה העסק.

 

במידע המוקדם ניתן לקבל:

 1. הגדרת סוג העסק עפ"י  צו רישוי עסקים.
 2. מדיניות רישוי והנחיות ייחודיות על פי סוג העסק ומיקומו כגון: הנחיות להכנת תוכנית העסק, הסדרי חנייה, מדיניות התרי פעילות בלילה וכו'.
 3. בעיות רישוי צפויות כגון: מיקום בעייתי באזור מגורים וכד'.
 4. חוקים ותקנות רלוונטיות שעל העסק יהיה חייב לעמוד בהם.
 5. הצורך בהוצאת היתר בנייה למבנה העסק או שינוי יעוד או ל-"שימוש חורג" עפ"י חוק התכנון ובנייה.
 6. פרטים על גורמי ונותני הרישוי הנדרשים לאשר את העסק.
 7. הנחיות להגשת הבקשה לרישיון במספר עותקים כגון: תוכניות עסק, מפה מצבית, תרשים סביבה, מסמכים וטפסים רלוונטיים.
 8. על מנת לבחון היטב את התכנות קיום העסק קיימת אפשרות להגיש בקשה לקבלת חוות דעת מקדמית מהרשות המקומית ואו מנותני האישור. הבקשה כרוכה בתשלום אגרה ובהגשת טפסים ותוכניות בהתאם לחוק.

           

שלב ב': הגשת הבקשה ותשלום אגרה

על המבקש להגיש למחלקת רישוי עסקים שברשות המקומית בקשה לקבלת רישיון עסק על גבי טופס מובנה וחתום על ידו.
 

הבקשה תכלול:

מסמכים נלווים שפורטו בחוק, כמו תרשים סביבת העסק, מפה מצבית ותוכנית עסק (הנדסית) חתומה ע"י בעל מקצוע מוסמך, וכן אישור לתשלום אגרה.

אם הבקשה מתייחסת ל - "מפעל מסוכן", על מגיש הבקשה לצרף תיק מפעל שבו מפורטים הסיכונים והאמצעים למניעתם, כפי שנקבע בתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), תשנ"ג 1963.

היחידה לרישוי עסקים גובה אגרה עבור השירותים הניתנים על ידה והמחושבת בד"כ לפי כל פריט בנפרד (כמופיע בצו רישוי עסקים).
 

האגרות הקיימות:

אגרת בקשה לרישיון או היתר זמני לעסק, אגרת כפל רישיון, אגרת רישיון עסק (בחידוש רישיון וברישיונות שלא שולמה אגרת בקשה לרישיון).

כמו כן קיימות אגרות נוספות כגון אגרת "היתר לילה" לפתיחת העסק לאחר השעה הקבועה בחוק העזר העירוני, אגרה להצבת שולחנות וכסאות על המדרכה בסמוך לעסק, אגרת שילוט, אגרת טופס השגה ועוד.

הערה:

רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרישיון עסק, אם לא צורפו המסמכים הנדרשים, אבל היא מחויבת לנמק בכתב את הסיבות לדחייה.

שלב ג': בחינת הבקשה

הבקשה והמסמכים הנלווים נבחנים ע"י היחידה לרישוי עסקים  ולאחר אישורה תנפיק הרשות המקומית למבקש אישור לכך שהבקשה הוגשה.

שלב ד': העברת הבקשה לאישור גורמי ונותני האישור

הבקשה מועברת ע"י היחידה לרישוי עסקים במקביל, לבדיקה הנדסית של מחלקת ההנדסה / הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לשם בדיקת התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה, למחלקות העירייה הנוגעות בדבר, לגורמי ונותני האישור הרלוונטיים (כבאות, איכות הסביבה, משטרת ישראל, משרד הבריאות, משרד התמ"ת, משרד החקלאות וכן לגורמים נוספים בתאם לצורך, לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק.
 

הערה:

כל גורם מאשר / נותן אישור - יבחן הבקשה בהתאם לסמכות שהוענקה לו בחוק ולא יתנה את אישורו באישור של גורם אחר. בכך יישמר העיקרון של הפרדת סמכויות.

שלב ה': בחינת הזכאות לרישיון / היתר זמני

היחידה לרישוי עסקים מרכזת את חוות הדעת והתנאים של גורמי ונותני האישור.

תשובה חיובית

הרשות המקומית עורכת את הרישיון / היתר זמני והתנאים להפעלת העסק ומחתימה את מנהל מחלקת רישוי עסקים ואת מנהל אגף שפ"ע.

תשובה שלילית של נותן האישור

הרשות המקומית תוציא למבקש מכתב מנומק על סירוב למתן הרישיון.

מתן תנאים מוקדמים

הרשות המקומית או נותן האישור אינם מאשרים פתיחת העסק טרם ביצוע תנאים מוקדמים שיניחו את דעת הרשות המקומית או נותן האישור.

שלב ו': הנפקת רישיון עסק / היתר זמני

הנפקת רישיון עסק / היתר זמני יכולה להיעשות בשני צורות אפשריות כנהוג ברשות המקומית:

אפשרות 1:

 1. זימון בעל העסק והחתמתו על הצהרה לפיה לא נעשו שינויים בעסק.
 2. תשלום אגרה (במקרה של חידוש רישיון עסק).
 3. מתן הרישיון ביד.

אפשרות 2:

 1. משלוח הרישיון לבעל העסק בדואר רשום תוך דרישה לקבל ממנו בחזרה הצהרה שלא נעשו שינויים בעסק.
 2. תשלום אגרה (במקרה של חידוש רישיון עסק).

הערות:

 • רשות הרישוי אינה רשאית להנפיק רישיון עסק או היתר זמני ללא קבלת אישורם של נותני האישור והגורמים הנוספים.
 • אין תוקף לרישיון עסק / היתר זמני כל עוד ההצהרה אינה חתומה ולא שולמה אגרה.

 

סרגל זמנים

במטרה ליעל ולזרז את תהליך הרישוי ולשפר את השירות לאזרח, הטיל שר הפנים על רשויות הרישוי ונותני האישור הגבלות זמן לטיפול בבקשה לרישיון / היתר זמני, או לחוות דעת מקדמית, כך שכל גורמי הרישוי ונותני האישורים מחויבים להשיב על כל הפניות אליהם בזמן קצוב כמפורט בסרגלי הזמנים המפורטים להלן פרטים נוספים לגבי לוחות הזמנים ניתן לקבל ברשות המקומית.

 

סרגל זמנים לבקשה והנפקת רישיון

טיפול ברשות המקומית​ טיפול נותני וגורמי אישור​ ​טיפול הרשות המקומית להנפקת רישיון ​סה"כ משך התהליך
זמן מינימום​ ​21 ימים ​30 ימים ​7 ימים ​חודשיים
​זמן מקסימום ​45 ימים ​90 ימים ​7 ימים ​שישה חודשים

 

סרגל זמנים לחידוש רישיון

​הרשות המקומית נותני אישור​ הרשות המקומית​
​פעולה ​רשות הרישוי מודיעה לנותני האישור ​תשובת נותני האישור לרשות המקומית ​הודעה לבעל רישיון מתקופתי / זמני על הנפקת רישיון (מחייב את בעל הרישיון בהצהרה ותשלום אגרה ). או לחילופין דחיית הבקשה 
​זמן ​90 יום לפני סיום תוקף הרישיון ​60 יום לפני סיום תוקף הרישיון ​14 יום לפני סיום תוקף הרישיון

 

הערות:

זמנים אלה מתבססים על כך שמגיש הבקשה עומד בכל דרישות החוק ואין כל עיכוב מצד מגיש הבקשה.

עיכוב מצד מגיש הבקשה תאריך את זמן הטיפול בבקשה וסרגל הזמנים ישתנה בהתאם.

 

חשוב לזכור:

רישיון העסק

בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק , עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב וטובת בעל העסק, הכוללים, בין השאר, עמידה בדרישות חוקי התכנון והבנייה, סידורי כיבוי אש, בטיחות המבנים, קיום תנאי תברואה מתאימים, מניעת מטרדים לסביבה וכיו"ב.

עסק טעון רישוי

עפ"י החוק מחויב ברישיון עסק מטעם הרשות המקומית.
 

עסקים טעוני רישוי

משרד הפנים פרסם צו שבו מפורטים סוגי העסקים טעוני הרישוי (כדוגמת עסקי מזון, מפעלים, בתי מלאכה, מקומות עינוג ציבורי וכיו"ב).

פרטים ניתן לקבל ברשות המקומית.
 

הרישיון

הוא אישי וייחודי למקום ולסוג העסק.

הצגת רישיון

החוק מחייב להציג את רישיון העסק במקום בולט בעסק.

 

תנאים לרישיון

קבלת הרישיון מותנה בעמידה בתנאים ובאישורם של מספר גורמי ונותני אישור (משרדי ממשלה וגורמים מקומיים ואחרים).

עמידה מהירה בתנאים תקצר את הליך הרישוי.
 

הנפקת רישיון עסק

הרשות המקומית אינה יכולה להנפיק רישיון עסק ללא עמידה בתנאים ואישורם של כל גורמי ונותני האישור המפורטים בצו רישוי עסקים, לרבות עמידה בחוקי תכנון ובנייה ובדרישות הכבאות.
 

ביטול רישיון

הרשות המקומית רשאית לבטל רישיון עסק מיוזמתה או מיוזמת נותן אישור, אם העסק חרג מתנאי הרישיון. ביטול הרישיון יתבצע לאחר שיתאפשר לבעל העסק לשטוח את טענותיו בפני הרשות המקומית.
 

חידוש רישיון

יש לחדש הרישיון עסק לאחר כל שינוי בבעלות העסק , במבנה העסק, או כל שינוי אחר בתנאי הרישיון.
 

זכות כניסה

החוק מאפשר לכל גורמי ונותני האישור להיכנס למקום העסק על מנת לבדוק אם מולאו כל הוראות החוק ועל בעל העסק להתיר כניסה זו.
 

איסור התקשרות

חל איסור על משרדי הממשלה, חברות ממשלתיות ורשויות מקומיות, להתקשר בקשר חוזי עם עסקים טעוני רישוי שאין להם רישיון עסק תקף.

 

עונשין

ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה פלילית .

העסק צפוי לצו סגירה מנהלית ובעליו צפוי להיתבע לדין, לקנסות גבוהים ולהטלת עונשי מאסר.

 

בהצלחה !