תמיכות

א.  ב- 23.8.2006 הוציא מנכ"ל משרד הפנים חוזר מס'  4/2006​  המתווה נוהל לתמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות (להלן: "הנוהל").
ב.  הנוהל נועד להסדיר מתן תמיכות, במישרין או בעקיפין מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור שונים הפועלים, ככלל, בתחומה המוניציפאלי של הרשות בנושאי חינוך, רווחה, ספורט וכיוצא באלה וזאת כאשר הפעילות המתבצעת על ידי מוסד הציבור הנתמך היא במסגרת תפקידים וסמכויותיה של הרשויות המקומיות, בהתאם לדיני השלטון המקומי. הנוהל מכוון לקדם בתחום התמיכות, מנהל תקין, שוויון, שקיפות חסכון, יעילות וכן למנוע פגיעה בטוהר המידות.
ג.  "מוסד ציבורי" מוגדר כגוף הפועל שלא למטרת עשיית רווחים, למטרה של חינוך, רווחה, ספורט או מטרה דומה שאינו מוסד ממוסדות המדינה או מוסדות הרשות (ובכלל זה אינו חברה ממשלתית, חברה עירונית, חברת בת עירונית, תאגיד עירוני או תאגיד שהוקם בחוק או מכח סמכות של שר).
ד.  בהתאם לנוהל מותרת תמיכה במסגרת תקציב מאושר בלבד הכולל חלוקה לפי נושאי תמיכה לפרקי התקציב.
ה.  חלוקת התמיכה מחויבת להיעשות עפ"י תבחינים (קריטריונים) שיאושרו מראש על ידי המועצה, לאחר שעיינה בחוות דעת של יועמ"ש העירייה כי הינם בהתאם להוראות כל דין לרבות השמירה על עקרון השוויון.
ו.  התבחינים אותם תאשר המועצה מחויבים להיות ענייניים, שוויוניים ויתחשבו בצרכי האוכלוסיה ברשות המקומית ובצורך במתן שרותים לכל  חלקי האוכלוסיה.

א.  הנתמך הוא "מוסד ציבורי" שפעילותו במסגרת תפקידים וסמכויותיה של העירייה בהתאם לדיני השלטון המקומי ורק בגין פעילות כאמור. 
ב.  המוסד הציבורי קיים ופועל בתחומה של העירייה (אף אם כתובתו הרשומה אינה בתחום הרשות) ובתנאי שהתמיכה נעשית רק עבור פעילות המתקיימת בתחום העיר.
ג.  במקרים חריגים ניתן לתת תמיכה למוסד ציבורי הקיים ופועל מחוץ לתחום העיר, אם הוכח כי הוא נותן שירותים גם לתושבי העיר וזאת בין היתר מתוך התחשבות בהיקף השירותים הניתנים לתושבי העיר על ידי מוסד הציבור. 
ד.  תמיכת העירייה לא תעלה על 90% מעלות הפעילות הנתמכת של המוסד הציבורי. שיעור התמיכה יקבע כך שסך התמיכה בצירוף יתר הכנסותיו של מוסד הציבור לא יעלה על כלל הוצאותיו בגינה. הבדיקה תתבסס על דוחות כספיים מבוקרים בלבד. 
ה.  כאשר מדובר במקרה חריג כאמור בסעיף ג' לעיל, סך התמיכה בגין הפעילות הנתמכת בצרוף יתר הכנסות המוסד הציבורי בגין הפעילות הנתמכת לא יעלה על כלל הוצאותיו בגין הפעילות הנתמכת. 
ו.  התמיכה תבוצע רק ביחס "למוסד הציבור" שמילא אחר כל דרישות הוראות הנוהל לרבות הגשת טופס הבקשה על נספחיה במועד.

יו"ר הועדה המקצועית לתמיכות מינה את מר יוסי קסיטאל למפקח תמיכות מקצועי לכל תחום תמיכות ועל פעילות המוסדות הנתמכים.

עמותה שזכאית לתמיכה וחייבת לעירייה כספים בגין ארנונה ו/או דמי שימוש מכל מקור חיוב אחר, תהיה העירייה רשאית לקזז את התמיכה מהחובות ולהעביר לעמותה, אם בכלל, את היתרה בלבד.

העיריה מדגישה כי יכולתה להעמיד את התמיכות מוגבלת ומותאמת ליכולותיה התקציביות המשתנות מדי שנה ובמהלך השנה ולפיכך, על העמותות לתכנן את פעילותן, מבלי להסתמך על התמיכות ואין באי נתינתן כדי להוביל לדרישה או טענה, כנגד העירייה.

 

בקשות לתמיכה לעמותות הפועלות בדימונה
ללא כוונת רווח לשנת 2024