רשות הרישוי או נותן אישור רשאים להתנות את רישיון העסק, היתר זמני ואו אישור,  בשלושה סוגים של תנאים שבאים להבטיח את קיום מטרות הרישוי.

שלושת סוגי התנאים

תנאי מוקדם

תנאי שיש לקיימו לפני שינתן הרישיון או ההיתר הזמני.

תנאי ברישיון

כאשר הרישיון או ההיתר הזמני כולל בתוכו תנאים שיש לקיימם דרך קבע בעת הפעלת העסק.

תנאי נוסף

תנאי שהוסיפו לרישיון או להיתר הזמני, לאחר שהוצא.

 

חשוב לדעת

  1. קביעת תנאים: נותן האישור רשאי להוסיף / לשנות לעסק תנאי ברישיון, שניתן לתקופה עפ"י הפריט , בכל עת שיתעורר הצורך לכך. קביעת התנאים היא חלק מתהליך הרישוי ומהווה לא אחת עילה לערעור מצד מבקשי הרישיון או בעלי העסק, בשל ההשלכות הכלכליות הכרוכות בביצוע התנאים.
  2. ערעור: ניתנת אפשרות למבקש או לבעל העסק להגיש ערעור לבית משפט מחוזי בשבתו כבית דין לעניינים מנהליים על סירוב למתן רישיון / ביטול  רישיון / תנאים שלדעת המבקש אינם סבירי
  3. השגה: ניתן להגיש ערעור למפקח כבאות ראשי לגבי קביעת תנאים חריגים שניתנו ע"י שירותי הכבאות.
  4. שימוש חורג: עפ"י חוק רישוי עסקים לא ניתן לאשר רישיון לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבנייה. במקרים מיוחדים ניתן לאשר "שימוש חורג", שבהגדרתו בחוק התכנון והבנייה הינו שימוש בנכס או במקום שלא בהתאם לשימוש שאושר בהיתר הבנייה או המותר בתוכנית בניין עיר (תב"ע) התקפה למקום העסק.
    לדוגמא - על מנת להתיר שימוש מסחרי בדירת מגורים המהווה "שימוש חורג", יש לבצע תהליך שינוי ייעוד או הוצאת היתר ל - "שימוש חורג", לפי חוק התכנון והבנייה.
    "שימוש החורג" שניתן לעסק הינו זמני ומחייב ביצוע תהליך חידוש מדי תקופה.
    עפ"י תקנות רישוי עסקים, תוקף רישיון העסק לא יכול להיות תקף לתקופה ארוכה יותר מתוקף "השימוש החורג".