התנאים שבהם לא ניתן להגיש השגה?

לא ניתן להגיש השגה על דרישה שנקבעה בחיקוק, כולל בחוק עזר עירוני.

מי יכול להשיג השגה?

מבקש רישיון או בעל עסק.

התנאים להגשת  השגה:

ניתן להגיש השגה רק על פרטים שפורסם להם מפרט אחיד (14). כמו-כן, ניתן להגיש השגה רק בגין תנאי או מסמך שנקבע לפי החוק (גם אם הוא נקבע במפרט האחיד) או בגין סירוב למתן רישיון, היתר זמני או היתר מזורז.

אופן השגת ההשגה:

• ההשגה תוגש לפי טופס 9 בתקנות

• להשגה יצורף אישור על תשלום אגרה.

• ההשגה תוגש בשני עותקים.

• לכל עותק של ההשגה יצורפו הרישיון, ההיתר הזמני, ההיתר המזורז או הבקשה לקבלתם, והדרישה או ההחלטה שבגינה מוגשת ההשגה.

• להשגה יצורף כל מסמך נוסף הנוגע לעניין.

• בהשגה יפורטו הפרטים הבאים: הגורם שאליו הוגשה ההשגה, הדרישה או ההחלטה  - נושא ההשגה, מועד קבלת ההשגה, ההנמקות להשגה והצעות המשיג לחלופות לדרישה, במידה שיש כאלו.

משיג המעוניין בדחיית ההכרעה לגבי תוקפם של הדרישה או של ההחלטה עד להחלטה  בהשגה, יצורף להשגה בקשה מנומקת בעניין זה.

הגורמים שלהם תוגש ההשגה:

• כל השגה תוגש בשלושה עותקים, כדלקמן:

• שני עותקים יוגשו לגורם מוסמך ארצי,  אשר הדרישה או ההחלטה שעליו מוגשת ההשגה נקבעה מטעמו, או שהבקשה לרישוי מיועדת לקיום מטרה שהוא מופקד עליה לפי סעיף 1 לחוק,

לידיעה לצורך העניין גורם ההשגה הרשותי הנו מר' גרי עמל מנכ"ל העירייה

מכיוון שכניסתן לתוקף של התקנות ושל החוק הנה הדרגתית ומותנית בפרסום מפרטים אחידים (תקנה 36 לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) (תיקון), התשע"ג-2012. מאחר שמנגנון ההשגה מותנה בתשלום אגרה, לא ניתן להפעילו לגבי סוגי עסקים שלא פורסם לגביהם מפרט אחיד, אם כי אין מניעה לדון באופן וולונטרי בפניות של בעלי עסקים או של מבקשי רישיון, בלי לגבות אגרה.

המשיג יגיש עותק נוסף מן ההשגה לרשות הרישוי (אם ההשגה אינה מוגשת לרשות הרישוי).

אם יש בהשגה טענה לאי-התאמה עם דרישה שנקבעה מטעם נותן אישור אחר, או לקיום מטרה שהוא מופקד עליה, יש להגיש עותק נוסף מההשגה לגורם המוסמך הארצי מטעם נותן האישור האחר.

רשות הרישוי אינה רשאית לקבל השגות על דרישות או על החלטות של נותני האישור. יש להפנות את המשיגים להגיש את ההשגה לנותן האישור הרלוונטי. דרכי הגשת ההשגה לנותני האישור השונים יפורטו באתרי האינטרנט של נותני האישור ובאתר ממשל זמין (הפורטל הממשלתי).

עד מתי ניתן להגיש את ההשגה:

 יש להגיש השגה בתוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה או הדרישה, לאחר תשלום אגרה הזהה בגובהה לאגרת הרישוי.

האם גורם מוסמך ארצי רשאי להאריך את המועד להגשת ההשגה?

גורם מוסמך ארצי רשאי להאריך את המועד להגשת השנה בהחלטה מנומקת מנסיבות מיוחדות, ובלבד שמהמועד החדש לא יעלה על 15 ימים נוספים. משיג המעוניין בהארכת המועד להגשת השגה, יצרף להשגה בקשה מנומקת בעניין זה.

המועד להכרעה בהשגה:

על הגורם המוסמך הארצי להכריע בבקשה בתוך 30 ימים מהגשתה.

גורם מוסמך ארצי רשאי, בהחלטה מנומקת, להאריך את המועד להחלטה בבקשה בעד 30 ימים  נוספים.

במקרה של השגה על דרישה או על החלטה של נותן אישור, רשאי גורם מוסמך ארצי (מטעם  נותן האישור) להאריך את המועד למתן החלטה ב-90 ימים, אם הוא סבור שהיא מצדיקה שינוי  במפרט האחיד. במקרה כזה – יהיה עליו להודיע על כך למשיג ולרשות הרישוי (18).

אם מדובר בהשגה שעניינה טענה לאי התאמה בין דרישות של שני נותני אישור, רשאי גורם  מוסמך ארצי, בהחלטה מנומקת, להאריך את המועד להכרעה בהשגה ב-120 ימים (19).

• השגה הנוגעת לאי התאמה בין דרישות רשות הרישוי ובין נותן האישור.

• השגה שעניינה טענה לאי-התאמה בין דרישת נותן אישור לבין דרישת רשות הרישוי, תוכרע על –ידי גורם מוסמך ארצי במשרד נותן האישור, לאחר ששמע את טענות רשות הרישוי לגבי  העניין שבמחלוקת. בנימוקי החלטתו יתייחס הגורם המוסמך הארצי לטענות רשות הרישוי (20(

מה דינה של ההחלטה שנתקבלה אשר הוגשה השגה לגביה?

הגשת השגה אינה מבטלת או "מקפיאה" את החלטות רשות הרישוי, אלא אם קבע הגורם הדן בהשגה אחרת (21) על המשיג להגיש בקשה מתאימה לדחיית ההכרעה בהחלטה או בדרישה שעליה הוגשה ההשגה. החלטה על דחיית ההכרעה תועבר למשיג ולרשות הרישוי, ויפורטו בה  נימוקי ההחלטה ותקופת דחיית ההכרעה.