פנייה כללית - אגף הנדסה

פרטי הפנייה:

ימולא במידה והפונה מתגורר בבית משותף

פרטי הפנייה:

מצויין בטופס הארנונה

מצויין בטופס הארנונה

ימולא במידה והפונה מתגורר בבית משותף