1
פרטי המבקש
2
פירוט ההקצאה המבוקשת
3
במקרה של בקשה להקצאת קרקע
4
כללי
5
מסמכים שיש לצרף לבקשה

 

 

פרטי המבקש

 

 

חברי הנהלת הגוף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מורשי חתימה של המבקש

 

 

 

 

גזבר המבקש

 

רו"ח מבקש

 

מקומות הסניפים בהם מתקיימת פעילות המבקש

 

פירוט עיקרי פעילות המבקש לרבות תרומתו לרשות המקומית ותושביה

 

סוג הבקשה (חובה) שדה חובה

יש לפרט את הפעילות והשימוש המתוכנן בקרקע ו/או המבנה, לרבות שעות פעילות מתוכננות והשירותים שיינתנו במקום. יצוין כי בהתאם לתבחינים שאושרו על ידי מועצת העיר בקשה להקצאת קרקע ו/או מבנה תיעשה אך ורק למטרות הבאות: חינוך, דת, תרבות וקהילה, רווחה, ספורט ובריאות.

 

פרטי המבנה / קרקע המבוקש/ת להקצאה

 

 

 

מובהר כי על המבקש שלו תוקצה קרקע להגיש תוכניות פיתוח לועדה המקומית לתו"ב תוך שישה חודשים

 

יש לעלות קובץ אחד מאוחד

 

כללי


1. המבקש מתחייב לשאת בעלויות פרסום הבקשה בעיתונות כנדרש ובהתאם להוראות
חוזר מנכ"ל משרד הפנים והנחיות מחלקת הנכסים בעירייה.


2. ככל שוועדת ההקצאות ומועצת העיר תאשר בקשת ההקצאה, מתחייב המבקש לחתום
על הסכם הרשאה לשימוש במבנה בנוסחו כפי שנקבע על ידי העירייה, מיד עם קבלת
הודעה וזימון לחתום על ההסכם.
ככל שהמבקש לא יענה לבקשת העירייה ולא יחתום על ההסכם תוך שבעה ימים תהא
רשאית העירייה לבטל את ההקצאה.


3. יובהר ויודגש כי אין בקבלת ו/או מילוי טפסי הבקשה כדי להוות התחייבות של
העירייה להיענות לבקשת ההקצאה.


4. את הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים יש להגיש באופן ידני למחלקת הנכסים
בעיריית דימונה.


5. בקשה שלא ימולאו בה כל הפרטים ויצורפו אליה כל המסמכים לא תובא לדיון בפני
ועדת ההקצאות.


6. הבקשות יטופלו ויידונו בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או
בתמורה סמלית כפי שנקבעו בהוראות חוזרה מנכל שמספרו 5/2001 ובהתאם
לתבחינים שנקבעו על ידי מועצת העיר.

מסמכים שיש לצרף לבקשה

 

1. תעודה רשמית על רישום הגוף, באם אין תעודה רשמית יש לצרף אישור מאת עורך הדין
של הגוף בדבר מעמודו המשפטי של הגוף.    


2. מסמכי היסוד המעודכנים של הגוף, לרבות תקנון עדכני.   


3. אישור רו"ח בדבר מורשי החתימה של הגוף.   


4. אישור על ניהול תקין מאת הרשם המתאים לעניין על פי דין (רשם העמותות, רשם
ההקדשים, רשם האגודות וכיו"ב).    


5. דו"ח כספי מבוקר על ידי רו"ח ומאזן בוחן.   


6. תקציב מאושר על ידי רו"ח.  


7. אישור מעמד הגוף במשרדי מס ערך מוסף.   


8. אישור שנתי מרשויות מס הכנסה על ניהול ספרים ואישור לצורך ניכוי מס.    


9. אישורים / מסמכים נוספים בהתאם לדרישת ועדת ההקצאות.
לבקשה להקצאת מקרקעין יש לצרף בנוסף למסמכים המפורטים לעיל גם את המסמכים
הבאים:
א. דו"ח המפרט את עלות ביצוע הפרוייקט – בינוי+ פיתוח.  


ב. דוח המפרט את עלויות פיתוח המקרקעין.   

ג. הצגת תכנית כספית למימון הבנייה, ציוד ואחזקת המבנה בהתאם לשימוש המיועד.   

ד. הצגת אישור מספק בדבר מקורות מימון זמינים.