הבקשה מוגשת עקב:

אנא סמן (חובה) שדה חובה
 
 

אני החתום מטה:

 

 
 

האם הוגש ערעור בעבר

אנא סמן (חובה) שדה חובה
 

מבקש להישפט בבית המשפט על העבירה המפורטת בהודעת תשלום קנס שמספרה מצוין לעיל וזאת מהנימוקים הבאים:

 

לבקשה ניתן לצרף מסמכים רלוונטיים היכולים לתמוך בבקשה (יש לצרף קובץ אחד מאוחד)

יש לצרך קובץ אחד מאוחד

 
 
  • את הבקשה יש למלא באופן ברור ומדויק
  • את הבקשה יש להגיש תוך 90 יום מהמועד בו הומצאה למענך הודעת תשלום הקנס, או בתוך 30 יום ממועד מתן החלטת התובע העירוני  בבקשה אשר הוגשה תוך המועדים הקבועים בחוק.