המחלקה המשפטית מהווה אבן יסוד בפעולת הרשות המקומית. היא מנחה ומלווה את פעולות העירייה ומוודאת כי פעולותיה תואמות את הוראות הדין וכי העירייה ממלאת את חובותיה בהתאם לחוקים ולתקנות החלים עליה ובהתאם לכללי המנהל התקין. 

בראש המחלקה המשפטית, עומד היועץ המשפטי, שסמכויותיו מעוגנות בחוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל"ו –1976. המחלקה המשפטית עוסקת במתן ייעוץ משפטי לראש העירייה, לסגניו ולעובדי העירייה, בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי העירייה, לפי כל דין. 

היועץ המשפטי משתתף בישיבות פנימיות של העירייה ובוועדות השונות כגון: הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ועדת מכרזים, ועדות הנהלה, ועדת כספים, הנחות וכיו"ב.

בנוסף לייעוץ משפטי שוטף, עוסקת המחלקה בניסוח ועריכת חוזים, בהכנה ובבדיקה של מכרזים, בחינת התחייבויות העירייה ומסמכים משפטיים שונים, טיפול בפניות הציבור בנושאים שיש להם היבט משפטי כמו גם בבקשות לביטול ברירות משפט. 

היועץ המשפטי ועורכי הדין במחלקה מייצגים את העירייה בהליכים האזרחיים והמנהליים בבתי המשפט השונים ומשמשים גם כתובעי העירייה וכתובעי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מכוח הסמכה שקיבלו מהיועץ המשפטי לממשלה ובכפוף להנחיותיו. בתפקידם כתובעים, מגישים עורכי הדין כתבי אישום כנגד אלו המבצעים עבירות לפי חוק התכנון והבניה ותקנותיו, עבירות לפי חוקי העזר לדימונה וכן עבירות לפי חוק רישוי עסקים. 
בצד כל אלו עוסק היועץ המשפטי גם בניסוח חוקי עזר עירוניים וכן בתיקון חוקי העזר הקיימים.

 

פרטי יצירת קשר - לשכה משפטית

עו"ד מנחם בן טובים
יועמ"ש

עו"ד עדי אזולאי
סגן יועמ"ש

עו"ד יהודה ירמולובסקי
ממונה על התביעה

לירז אדרי
מנהלת מחלקה משפטית

אתי נגאוקר
מזכירת הלשכה

עו"ד מוריה כהן הרוש
עו"ד נכסים

עו"ד אורטל כנען
עו"ד אזרחי