דוח סיכום פעילות

על הרשות לפרסם דו"ח שנתי אודות פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה
(סעיף 1 לחוק) אחת לשנה ולא יאוחר מהראשון ביולי כל שנה. בהתאם לתקנות, על הדו"ח לכלול
שורה של נושאים, המפורטים בתקנה 4. רשימת הנושאים שבתקנה 4 אינה רשימה סגורה, וכל
רשות רשאית לכלול בדו"ח השנתי נושאים נוספים שלדעתה מן הראוי שיופיעו בדו"ח השנתי.