תנאי שימוש

המידע המופיע באתר זה ( להלן:" המידע") נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש ואינו בא כתחליף לעיון בחומר המקורי ואין בו כדי להטיל על עיריית דימונה ו/או על כל תאגיד עירוני ו/או על כל גוף אחר הקשור לעיריית דימונה חובה כלשהי כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.

עיריית דימונה ו/או תאגיד עירוני כלשהו ו/או גוף אחר הקשור לעיריית דימונה אינם אחראים לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (הוראת דין, הסכם ,מסמכי המכרז, וכיו"ב) כפי שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע ברישומי העירייה ו/או בתיקים המצויים במשרדי עיריית דימונה ו/או אצל הגופים האחרים המפורטים לעייל והמחזיקים במידע הנ"ל.​​