אר��ונה

תשלום תלוש הארנונה

לכניסה למערכת תשלום תלוש הארנונה לחץ כאן

ארנונה מהי?

הארנונה היא תשלום שכל בעל/מחזיק נכסי דלא ניידי (מבנים, דירות, קרקעות וכיוצא בזה) בתחום הרשות המקומית משלם ע"פ החוק. הארנונה מוטלת על פי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג 1992 ועל פי תקנות שמתקינים שרי האוצר והפנים מיד שנה בשנה, הארנונה מוטלת בתקופה של שנת התקציב ב- 1 בינואר ועד 31 בדצמבר.
סכום הארנונה מחושב לפי שטח הנכס במכפלת התעריף למ"ר. תעריף הארנונה ל- 2016  הועלה ב-1.27% לפי חוק ההסדרים במשק המדינה.
 

השגה על חיובי ארנונה

(א') מי שחוייב בתשלום הארנונה רשאי להגיש השגה בכתב על קביעת חיוב הארנונה בתוך 90 יום מתאריך קבלת הודעת התשלום בפני מנהל הארנונה וזאת מהסיבות הבאות:
 
 1. הנכס אינו מצוי באיזור המצויין בהודעת התשלום.
 2. נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
 3. הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים 1 ו- 269 לפקודת העיריות.
(ב') אין באמור בחוק זה כדי להסמיך את מנהל הארנונה או את וועדת הערר לדון או להחליט בטענה שמעשה המועצה של הרשות המקומית בהטלת הארנונה או בקביעת סכומיה היה נגוע באי חוקיות שלא כאמור בפסקאות (1) עד (3) של סעיף קטן (א).

(ג') על אף האמור סעיפים קטנים (א) ו- (ב) מי שחוייב בתשלום ארנונה כללית ולא השיג תוך המועד הקבוע, על יסוד טענה לפי סעיף קטן (א) 3 רשאי בכל הליך משפטי, ברשות בית המשפט להעלות טענה כאמור כפי שהיה רשאי להעלותה אילולא חוק זה.
 • על תשובת מנהל הארנונה ניתן לערער תוך 30 יום מקבלת התשובה לוועדת הערר של הרשות המקומית.
 • על החלטת וועדת הערר ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה, לבית המשפט המחוזי שבאיזור שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית.
 • שים לב, כי בכל מקרה על התושב לשלם את התשלום השוטף, זאת על מנת למנוע חיוב בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, אם ההשגה תתקבל, יזכה המשיג בהתאם.

חילופי מחזיקים בנכס

 
ע"פ פקודות העיריות חובת תשלום הארנונה חלה על המחזיק המשתמש בנכס בפועל. לכן על כל שינוי בנכס שבהחזקתך (חילופי דייר ו/או שינוי שטח ו/או שימוש בנכס). באחריות בעל הנכס יש להודיע לעירייה בכתב ומייד אחרת הוא יחוייב במיסים עד ליום מסירת ההודעה. כל עוד לא תתקבל כל הודעה כאמור לעיל, תחול חובת התשלום על המחזיק הרשום בעירייה.
לפיכך חשוב שתימסר הודעה בכתב לעירייה בצרוף כל המסמכים הרלוונטים על הפסקת בעלות או החזקה בנכס, ובדרך זו תימנע מחיוב מיותר.
במקרה של רכישה / מכירה / השכרה של נכס, יש להגיע למשרדי אגף ההכנסות עם המסמכים הבאים: חוזה מכר / חוזה שכירות בהתאם בציון תחילת מועד החזקה בנכס, פרטי המחזיק החדש, מס' זהות / מס' ח.פ. / עמותה.

לתשומת ליבך,
חובת תשלום חלה על המחזיק הידוע והרשום בעירייה. זכור אם אתה עומד לרכוש / למכור נכס
בטרם ייחתם החוזה, בדוק בעירייה מהם גובה המיסים, האגרות וההיטלים החלים על הנכס.
בתקופת ההשכרה הפחותה משנה, יהיה המשכיר בלבד חייב בתשלום ארנונה, ולא השוכר. ועל המשכיר לדאוג לגביית הארנונה מהשוכר.
 

אפשרויות תשלום ארנונה לבחירתכם

את תשלומי הארנונה ניתן לשלם בדרכים הבאות:

תשלומים מראש:

באמצעות שובר התשלום השנתי עד 31.01.2016, מקנה לך הנחה בגובה של 2% וחוסך ממך תשלום עלויות המדד לצרכן במהלך השנה.
 

הוראת קבע בבנק

מקנה לך הנחה בגובה של 2% בכל תשלום דו-חודשי, המחליט לשלם בהרשאה לחיוב חשבון הבנק (הוראת קבע) יוכל לסור לכל בנק או למחלקת אגף הגבייה ולחתום על הרשאה.
ההרשאה מתבצעת בשני תשלומים חודשיים שווים ביום ה- 15 לכל חודש.
 

להלן האפשרויות לתשלומים הדו-חודשיים:

 1. במזומן בכל הבנקים לרבות בנק הדואר.
 2. במחלקת הגבייה שבאגף הכנסות העירייה
 3. בכרטיסי אשראי בכל הבנקים, לרבות בנק הדואר.
 4. בטלפון מוקד התשלומים מס' 1-700-506-509 בימים א-ה 24 שעות ביממה, ימי ו' וערבי חג עד לשעה 13:00.
 5. ניתן לשלם גם באמצעות אתר האינטרנט של העירייה: www.dimona.muni.il
 
יתרונות השיטה לתשלום באמצעות הטלפון או האינטרנט: התשלום מתבצע באופן המהיר ביותר בכל זמן המתאים לך ועם שמירה על חסיון הנתונים המועברים במערכת. חשבונך מזוכה ישירות במאגר הנתונים של הרשות.
 
משתלם לשלם בהוראת קבע ולהנות מ- 2% הנחה, חסוך זמן וכסף הצמדה וריבית פיגורים. לידיעתכם, ע"פ התקנות ריבית הפיגורים החודשית הינה בשעור של 0.5% לחודש בתוספת הפרשי הצמדה.

טלפונים של אנשי קשר
                       דולי אחראית איזור                      08-6563187

                        לאה                                          08-6563203

                        ענבל                                         08-6563252

                        שולה                                         08-6563188

                        אורנה                                        08-6563169

                        אסתר כהן מדור הנחות                08-6563250

                        עמר עליזה מנהלת מחלקת עסקים 08-6563185

                        חמיאס משה       קופאי                08-6563201

                        לילי – מנהלת חשבונות אגף         08-6563184

                        עו"ד רוני תורג'מן                         08-6563186

                        מנהל אגף משה אלפסי                08-6563113/114

                        סוזן פרץ גבייה                            08-6563113/114

                        מס' פקסים באגף                        08-6559748 / 073-2099214

                        מייל לאגף:                                 suzan@dimona.muni.il

 

שעות קבלת קהל פיזית באגף:

בימים א,ד,ה  08:30  -  14:00             מענה טלפוני בלבד   מ- 14:00 עד 15:30

ביום ג'   08:30 -  12:00  ומ- 16:00 ועד 18:00  מענה טלפוני  ביום הזה 18:00 עד 19:00

ביום ב' אין קבלת קהל פיזית אולם ישנו מענה טלפוני  החל מ 09:00 עד 14:00

 

נספחים:

​​​​​​​​​​
קבצים
​​​​​