המסמכים להלן מאושרים על ידי עיריית דימונה, וניתן להגיש אותם למחלקת עסקים: 

חישוב פסולת לבנייה - הצהרה
הסכמה לביצוע עבודות הטעונות היתר בנייה
טופס לקבלת פטור ממפת מדידה