תמיכות 2023

1.דברי הסבר
א.ב- 23.8.2006 הוציא מנכ"ל משרד הפנים חוזר מס' 4/2006​ המתווה נוהל לתמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות (להלן: "הנוהל").
ב. הנוהל נועד להסדיר מתן תמיכות, במישרין או בעקיפין מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור שונים הפועלים, ככלל, בתחומה המוניציפאלי של הרשות בנושאי חינוך, רווחה, ספורט וכיוצא באלה וזאת כאשר הפעילות המתבצעת על ידי מוסד הציבור הנתמך היא במסגרת תפקידים וסמכויותיה של הרשויות המקומיות, בהתאם לדיני השלטון המקומי. הנוהל מכוון לקדם בתחום התמיכות, מנהל תקין, שוויון, שקיפות חסכון, יעילות וכן למנוע פגיעה בטוהר המידות.
ג. "מוסד ציבורי" מוגדר כגוף הפועל שלא למטרת עשיית רווחים, למטרה של חינוך, רווחה, ספורט או מטרה דומה שאינו מוסד ממוסדות המדינה או מוסדות הרשות (ובכלל זה אינו חברה ממשלתית, חברה עירונית, חברת בת עירונית, תאגיד עירוני או תאגיד שהוקם בחוק או מכח סמכות של שר).
ד. בהתאם לנוהל מותרת תמיכה במסגרת תקציב מאושר בלבד הכולל חלוקה לפי נושאי תמיכה לפרקי התקציב.
ה. חלוקת התמיכה מחויבת להיעשות עפ"י תבחינים (קריטריונים) שיאושרו מראש על ידי המועצה, לאחר שעיינה בחוות דעת של יועמ"ש העירייה כי הינם בהתאם להוראות כל דין לרבות השמירה על עקרון השוויון.
ו. התבחינים אותם תאשר המועצה מחויבים להיות ענייניים, שוויוניים ויתחשבו בצרכי האוכלוסיה ברשות המקומית ובצורך במתן שרותים לכל  חלקי האוכלוסיה.

2תנאי סף ותנאים מקדימים בהתאם לנוהל האמור להלן התנאים אשר יחולו בכלל התחומים הנתמכים:
א. הנתמך הוא "מוסד ציבורי" שפעילותו במסגרת תפקידים וסמכויותיה של העירייה בהתאם לדיני השלטון המקומי ורק בגין פעילות כאמור. 
ב. המוסד הציבורי קיים ופועל בתחומה של העירייה (אף אם כתובתו הרשומה אינה בתחום הרשות) ובתנאי שהתמיכה נעשית רק עבור פעילות המתקיימת בתחום העיר.
ג. במקרים חריגים ניתן לתת תמיכה למוסד ציבורי הקיים ופועל מחוץ לתחום העיר, אם הוכח כי הוא נותן שירותים גם לתושבי העיר וזאת בין היתר מתוך התחשבות בהיקף השירותים הניתנים לתושבי העיר על ידי מוסד הציבור. 
ד. תמיכת העירייה לא תעלה על 90% מעלות הפעילות הנתמכת של המוסד הציבורי. שיעור התמיכה יקבע כך שסך התמיכה בצירוף יתר הכנסותיו של מוסד הציבור לא יעלה על כלל הוצאותיו בגינה. הבדיקה תתבסס על דוחות כספיים מבוקרים בלבד. 
ה. כאשר מדובר במקרה חריג כאמור בסעיף ג' לעיל, סך התמיכה בגין הפעילות הנתמכת בצרוף יתר הכנסות המוסד הציבורי בגין הפעילות הנתמכת לא יעלה על כלל הוצאותיו בגין הפעילות הנתמכת. 
ו. התמיכה תבוצע רק ביחס "למוסד הציבור" שמילא אחר כל דרישות הוראות הנוהל לרבות הגשת טופס הבקשה על נספחיה במועד.

 

3. בקשות לתמיכה לעמותות הפועלות בדימונה ללא כוונת רווח לשנת 2023

עיריית דימונה מודיעה בזאת לעמותות בדימונה הפועלות ללא כוונת רווח, כי תוכלנה להפנות בקשותיהן לתמיכה, בהתאם לנהלים הקבועים בחוק.

 1. ניתנת בזאת הודעה על מועד להגשת בקשות לתמיכה לשנת 2023 עפ"י נוהל תמיכות במוסדות ציבור ברשויות המקומיות כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים 4/2006 (להלן- "הנוהל").
   
 2. המוסדות הזכאים לתמיכה הם מוסדות שהינם עמותות שלא למטרת עשיית רווח, הרשומות כדין, ואשר פועלות בתחומים השונים בעיר כגון: חינוך, נוער, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיוצ"ב.
   
 3. חלוקת התמיכות תתבצע עפ"י הנוהל והתבחינים שאושרו ע"י מועצת העיר לשנת 2023. את הנוהל, התבחינים וטופס להגשת בקשות ניתן לקבל אצל שומר /ת בכניסה לבניין העירייה בשעות קבלת הקהל של העירייה או להוריד מאתר העירייה תחת לשכה משפטית ועדת תמיכות  .  את הטפסים הנדרשים יש למסור במסירה ידנית ללשכה המשפטית, לגב' לירז אדרי עד ליום רביעי  25/01/2023 בשעה 15:00. לבירורים יש לפנות לטל- 08-6563135 או במייל liraz@dimona.muni.il .
  טפסי בקשת תמיכות לשנת 2023
   
 4. עמותה שלא תגיש את הבקשה עד למועד זה, ו/או לא תמלא אותה כנדרש בצירוף כל המסמכים הנדרשים, בקשתה לא תובא כלל לדיון בוועדת התמיכות.
   
 5. הבקשות יוגשו להמלצת וועדת התמיכות העירונית וידונו בהתאם לקריטריונים שאושרו ע"י מועצת העיר ונוהל התמיכות וכל זאת במסגרת התקציב המאושר של העירייה לשנת 2023.

 

הערה: אין בפרסום זה משום התחייבות כל שהיא למתן תמיכה לעמותה. קביעת הזכאות וסכומי התמיכה תיעשה בהתאם לתקציב העירייה ולמדיניותה ולאחר דיון בוועדת התמיכות והמלצתה ואישור מועצת העיר.

מובהר על העמותה המבקשת תמיכה להתייחס לכל פעילות ופעילות שלשמן היא מבקשת את התמיכה, תוך ציון מספר המשתתפים באותה הפעילות, שמות המשתתפים, שעות הפעילות, פירוט בדבר עלות הפעילות והמקורות האחרים למימון אותה פעילות, בקשה שלא תהייה מפורטת ו/או שתהייה חסרה מסמכים לא תובא כלל לדיון.

 

 

4. מפקחים מקצועיים
יו"ר הועדה המקצועית לתמיכות מינה את מר יוסי קסיטאל למפקח תמיכות מקצועי לכל תחום תמיכות ועל פעילות המוסדות הנתמכים.

5. קיזוז חובות
עמותה שזכאית לתמיכה וחייבת לעירייה כספים בגין ארנונה ו/או דמי שימוש מכל מקור חיוב אחר, תהיה העירייה רשאית לקזז את התמיכה מהחובות ולהעביר לעמותה, אם בכלל, את היתרה בלבד.

6. העדר הסתמכות
העיריה מדגישה כי יכולתה להעמיד את התמיכות מוגבלת ומותאמת ליכולותיה התקציביות המשתנות מדי שנה ובמהלך השנה ולפיכך, על העמותות לתכנן את פעילותן, מבלי להסתמך על התמיכות ואין באי נתינתן כדי להוביל לדרישה או טענה, כנגד העירייה.

תבחינים לשנת 2023

חוות דעת לתבחינים יועץ משפטי 2023

טפסי בקשת תמיכות 2023